زمان: تورکی [Türkçe]

گەڕانەوە بۆ تورکی

 • lokum گۆکردنی lokum
 • İlkay Gündoğan گۆکردنی İlkay Gündoğan
 • çiğdem گۆکردنی çiğdem
 • bu گۆکردنی bu
 • Mercedes گۆکردنی Mercedes
 • kefir گۆکردنی kefir
 • ne گۆکردنی ne
 • iki گۆکردنی iki
 • yoğurt گۆکردنی yoğurt
 • var گۆکردنی var
 • siktir git گۆکردنی siktir git
 • Kıvanç Tatlıtuğ گۆکردنی Kıvanç Tatlıtuğ
 • HIV گۆکردنی HIV
 • Uludağ گۆکردنی Uludağ
 • Louis Vuitton گۆکردنی Louis Vuitton
 • rum گۆکردنی rum
 • Boğaziçi گۆکردنی Boğaziçi
 • dolar گۆکردنی dolar
 • çay گۆکردنی çay
 • anime گۆکردنی anime
 • cem گۆکردنی cem
 • U گۆکردنی U
 • Orhan Pamuk گۆکردنی Orhan Pamuk
 • Elma گۆکردنی Elma
 • mavi گۆکردنی mavi
 • e گۆکردنی e
 • bira گۆکردنی bira
 • yağmur گۆکردنی yağmur
 • çocuk گۆکردنی çocuk
 • bilge گۆکردنی bilge
 • aşkım گۆکردنی aşkım
 • gel گۆکردنی gel
 • el گۆکردنی el
 • mum گۆکردنی mum
 • mühendis گۆکردنی mühendis
 • Cengiz Ünder گۆکردنی Cengiz Ünder
 • tarikat گۆکردنی tarikat
 • Ada گۆکردنی Ada
 • Islam گۆکردنی Islam
 • cuma گۆکردنی cuma
 • Barcelona گۆکردنی Barcelona
 • Duygu گۆکردنی Duygu
 • K گۆکردنی K
 • canım گۆکردنی canım
 • Cedi Osman گۆکردنی Cedi Osman
 • seks گۆکردنی seks
 • onur گۆکردنی onur
 • bok گۆکردنی bok
 • Çağatay گۆکردنی Çağatay
 • Özge گۆکردنی Özge
 • iyiyim گۆکردنی iyiyim
 • Gökhan گۆکردنی Gökhan
 • Sri Lanka گۆکردنی Sri Lanka
 • telefon گۆکردنی telefon
 • tsunami گۆکردنی tsunami
 • Paris گۆکردنی Paris
 • Coca-Cola گۆکردنی Coca-Cola
 • mor گۆکردنی mor
 • J گۆکردنی J
 • ad گۆکردنی ad
 • barış گۆکردنی barış
 • at گۆکردنی at
 • sik گۆکردنی sik
 • araba گۆکردنی araba
 • tamam گۆکردنی tamam
 • G گۆکردنی G
 • selam گۆکردنی selam
 • binaenaleyh گۆکردنی binaenaleyh
 • pazartesi گۆکردنی pazartesi
 • Ahmet گۆکردنی Ahmet
 • köfte گۆکردنی köfte
 • y گۆکردنی y
 • iyi گۆکردنی iyi
 • Ayşe گۆکردنی Ayşe
 • Selin گۆکردنی Selin
 • ikametgâh گۆکردنی ikametgâh
 • Türk گۆکردنی Türk
 • Renault گۆکردنی Renault
 • doktor گۆکردنی doktor
 • her گۆکردنی her
 • metro گۆکردنی metro
 • un گۆکردنی un
 • hala گۆکردنی hala
 • Çatalhöyük گۆکردنی Çatalhöyük
 • sonra گۆکردنی sonra
 • ağaç گۆکردنی ağaç
 • göt گۆکردنی göt
 • B گۆکردنی B
 • Alan گۆکردنی Alan
 • bin گۆکردنی bin