زمان: کلینگۆن [tlhIngan Hol]

گەڕانەوە بۆ کلینگۆن

 • what گۆکردنی what
 • LOL گۆکردنی LOL
 • je گۆکردنی je
 • bel گۆکردنی bel
 • mar گۆکردنی mar
 • Qapla' گۆکردنی Qapla'
 • Qu'vatlh گۆکردنی Qu'vatlh
 • maj گۆکردنی maj
 • QI'yaH گۆکردنی QI'yaH
 • nuqneH گۆکردنی nuqneH
 • red گۆکردنی red
 • wij گۆکردنی wij
 • van گۆکردنی van
 • Heghlu'meH QaQ jajvam. گۆکردنی Heghlu'meH QaQ jajvam.
 • Mara گۆکردنی Mara
 • pujwI' HIvlu'chugh quvbe'lu'. گۆکردنی pujwI' HIvlu'chugh quvbe'lu'.
 • chut گۆکردنی chut
 • po گۆکردنی po
 • per گۆکردنی per
 • tlhIngan maH! گۆکردنی tlhIngan maH!
 • bong گۆکردنی bong
 • dis گۆکردنی dis
 • ta'mey Dun, bommey Dun. گۆکردنی ta'mey Dun, bommey Dun.
 • qamuSHa' گۆکردنی qamuSHa'
 • rap گۆکردنی rap
 • Pon گۆکردنی Pon
 • Bernardo گۆکردنی Bernardo
 • non گۆکردنی non
 • vin گۆکردنی vin
 • Hamlet گۆکردنی Hamlet
 • tar گۆکردنی tar
 • bang گۆکردنی bang
 • tin گۆکردنی tin
 • Duy گۆکردنی Duy
 • Lang گۆکردنی Lang
 • Dujeychugh jagh nIv yItuHQo'. گۆکردنی Dujeychugh jagh nIv yItuHQo'.
 • cheH گۆکردنی cheH
 • bud گۆکردنی bud
 • Cher گۆکردنی Cher
 • jiH گۆکردنی jiH
 • bey گۆکردنی bey
 • Paw گۆکردنی Paw
 • pong گۆکردنی pong
 • tung گۆکردنی tung
 • dach گۆکردنی dach
 • baQa' گۆکردنی baQa'
 • mop گۆکردنی mop
 • nan گۆکردنی nan
 • sen گۆکردنی sen
 • bos گۆکردنی bos
 • Ron گۆکردنی Ron
 • har گۆکردنی har
 • bing گۆکردنی bing
 • jun گۆکردنی jun
 • net گۆکردنی net
 • lev گۆکردنی lev
 • mol گۆکردنی mol
 • los گۆکردنی los
 • HIvje' گۆکردنی HIvje'
 • va گۆکردنی va
 • mil گۆکردنی mil
 • much گۆکردنی much
 • HU گۆکردنی HU
 • petaQ گۆکردنی petaQ
 • mataHmeH maSachnIS گۆکردنی mataHmeH maSachnIS
 • jij گۆکردنی jij
 • pus گۆکردنی pus
 • jos گۆکردنی jos
 • tor گۆکردنی tor
 • Dubotchugh yIpummoH. گۆکردنی Dubotchugh yIpummoH.
 • chung گۆکردنی chung
 • batlh گۆکردنی batlh
 • nur گۆکردنی nur
 • hoch گۆکردنی hoch
 • qa' wIje'meH maSuv. گۆکردنی qa' wIje'meH maSuv.
 • mod گۆکردنی mod
 • QIn گۆکردنی QIn
 • mah گۆکردنی mah
 • Qo’noS گۆکردنی Qo’noS
 • Hop گۆکردنی Hop
 • siv گۆکردنی siv
 • ghotI' گۆکردنی ghotI'
 • tlhIngan گۆکردنی tlhIngan
 • hut گۆکردنی hut
 • hol گۆکردنی hol
 • boch گۆکردنی boch
 • sigh گۆکردنی sigh
 • luch گۆکردنی luch
 • sop گۆکردنی sop
 • vineh گۆکردنی vineh