زمان: تۆندانۆ [Toudano]

گەڕانەوە بۆ تۆندانۆ

 • Marisa گۆکردنی Marisa
 • todo گۆکردنی todo
 • pera گۆکردنی pera
 • Kaan گۆکردنی Kaan
 • asu گۆکردنی asu
 • ruber گۆکردنی ruber
 • lawa گۆکردنی lawa
 • wela گۆکردنی wela
 • kaput گۆکردنی kaput
 • karai گۆکردنی karai
 • pasu' گۆکردنی pasu'
 • rano گۆکردنی rano
 • tian گۆکردنی tian
 • lour گۆکردنی lour
 • sulu گۆکردنی sulu
 • tou گۆکردنی tou
 • siru گۆکردنی siru
 • wawa گۆکردنی wawa
 • abut گۆکردنی abut
 • solang گۆکردنی solang
 • sera' گۆکردنی sera'
 • keli گۆکردنی keli
 • towo گۆکردنی towo
 • laa گۆکردنی laa
 • ruu گۆکردنی ruu
 • sigha' گۆکردنی sigha'
 • tuama گۆکردنی tuama
 • oki' گۆکردنی oki'
 • patar گۆکردنی patar
 • kokong گۆکردنی kokong
 • lawas گۆکردنی lawas
 • ghio گۆکردنی ghio
 • laker گۆکردنی laker
 • labo' گۆکردنی labo'
 • weren گۆکردنی weren
 • ama' گۆکردنی ama'
 • aruy گۆکردنی aruy
 • kiar گۆکردنی kiar
 • awes گۆکردنی awes
 • naram گۆکردنی naram
 • pa'a گۆکردنی pa'a
 • tingkas گۆکردنی tingkas
 • wolo گۆکردنی wolo
 • wangun گۆکردنی wangun
 • loo' گۆکردنی loo'
 • wu'uk گۆکردنی wu'uk
 • walé گۆکردنی walé
 • lalan گۆکردنی lalan
 • ina' گۆکردنی ina'
 • suma گۆکردنی suma
 • keté گۆکردنی keté
 • rawak گۆکردنی rawak
 • tuari گۆکردنی tuari
 • Teri گۆکردنی Teri
 • kéré گۆکردنی kéré
 • labung گۆکردنی labung
 • poto' گۆکردنی poto'
 • wéé گۆکردنی wéé
 • walian گۆکردنی walian
 • kurur گۆکردنی kurur
 • sorem گۆکردنی sorem
 • tarétumou گۆکردنی tarétumou
 • Toudano گۆکردنی Toudano
 • leloi' گۆکردنی leloi'
 • regak گۆکردنی regak
 • rewo' گۆکردنی rewo'
 • siwo گۆکردنی siwo
 • tewasen گۆکردنی tewasen
 • kamantes گۆکردنی kamantes
 • kawok گۆکردنی kawok
 • léé' گۆکردنی léé'
 • reraa گۆکردنی reraa
 • buuk گۆکردنی buuk
 • atep گۆکردنی atep
 • reruberan گۆکردنی reruberan
 • tetekelan گۆکردنی tetekelan
 • péra' گۆکردنی péra'
 • wanua گۆکردنی wanua
 • tewel گۆکردنی tewel
 • legu' گۆکردنی legu'
 • rukut گۆکردنی rukut
 • ghenang گۆکردنی ghenang