زمان: سویدی [Svenska]

گەڕانەوە بۆ سویدی

 • Lisa گۆکردنی Lisa
 • talar گۆکردنی talar
 • bra گۆکردنی bra
 • helvete گۆکردنی helvete
 • Alice گۆکردنی Alice
 • hår گۆکردنی hår
 • mig گۆکردنی mig
 • Lena گۆکردنی Lena
 • vet گۆکردنی vet
 • Elaine گۆکردنی Elaine
 • per گۆکردنی per
 • ni گۆکردنی ni
 • Wikipedia گۆکردنی Wikipedia
 • etc. گۆکردنی etc.
 • Siri گۆکردنی Siri
 • aubergine گۆکردنی aubergine
 • Yggdrasil گۆکردنی Yggdrasil
 • sky گۆکردنی sky
 • Coca-Cola گۆکردنی Coca-Cola
 • kör گۆکردنی kör
 • ung گۆکردنی ung
 • yoghurt گۆکردنی yoghurt
 • blå گۆکردنی blå
 • Helena گۆکردنی Helena
 • ramen گۆکردنی ramen
 • Oktober گۆکردنی Oktober
 • Irene گۆکردنی Irene
 • Gamla stan گۆکردنی Gamla stan
 • 7 گۆکردنی 7
 • ananas گۆکردنی ananas
 • forum گۆکردنی forum
 • 13 گۆکردنی 13
 • Joshua گۆکردنی Joshua
 • fart گۆکردنی fart
 • G گۆکردنی G
 • Anne گۆکردنی Anne
 • bo گۆکردنی bo
 • Benjamin گۆکردنی Benjamin
 • älg گۆکردنی älg
 • journalist گۆکردنی journalist
 • bank گۆکردنی bank
 • boulevard گۆکردنی boulevard
 • ha گۆکردنی ha
 • Zeus گۆکردنی Zeus
 • Israel گۆکردنی Israel
 • Rune گۆکردنی Rune
 • data گۆکردنی data
 • Kenneth گۆکردنی Kenneth
 • Bergen گۆکردنی Bergen
 • tiger گۆکردنی tiger
 • sushi گۆکردنی sushi
 • ser گۆکردنی ser
 • Norge گۆکردنی Norge
 • Louis گۆکردنی Louis
 • Michelle گۆکردنی Michelle
 • Lykke Li گۆکردنی Lykke Li
 • Stefan گۆکردنی Stefan
 • smörgås گۆکردنی smörgås
 • lunch گۆکردنی lunch
 • bio گۆکردنی bio
 • Yngwie Malmsteen گۆکردنی Yngwie Malmsteen
 • Jacob گۆکردنی Jacob
 • bara گۆکردنی bara
 • Sade گۆکردنی Sade
 • Kina گۆکردنی Kina
 • vagina گۆکردنی vagina
 • Johanna گۆکردنی Johanna
 • saga گۆکردنی saga
 • taxi گۆکردنی taxi
 • Brigitte گۆکردنی Brigitte
 • Aaron گۆکردنی Aaron
 • Lidl گۆکردنی Lidl
 • kyckling گۆکردنی kyckling
 • januari گۆکردنی januari
 • Sebastian گۆکردنی Sebastian
 • Pommes frites گۆکردنی Pommes frites
 • fredag گۆکردنی fredag
 • vad گۆکردنی vad
 • meny گۆکردنی meny
 • turtle گۆکردنی turtle
 • morgon گۆکردنی morgon
 • Saab گۆکردنی Saab
 • Richard گۆکردنی Richard
 • H گۆکردنی H
 • 77 گۆکردنی 77
 • anime گۆکردنی anime
 • curriculum vitae گۆکردنی curriculum vitae
 • till گۆکردنی till
 • juice گۆکردنی juice
 • Robert گۆکردنی Robert