زمان: ڕۆمانیایی [Română]

گەڕانەوە بۆ ڕۆمانیایی

 • hello گۆکردنی hello
 • a گۆکردنی a
 • cat گۆکردنی cat
 • casa گۆکردنی casa
 • Paraguay گۆکردنی Paraguay
 • eu گۆکردنی eu
 • fuck گۆکردنی fuck
 • mai گۆکردنی mai
 • Dacia گۆکردنی Dacia
 • Chişinău گۆکردنی Chişinău
 • e گۆکردنی e
 • 5 گۆکردنی 5
 • Hugo گۆکردنی Hugo
 • Emil Cioran گۆکردنی Emil Cioran
 • i گۆکردنی i
 • Sofia گۆکردنی Sofia
 • este گۆکردنی este
 • te iubesc گۆکردنی te iubesc
 • salut گۆکردنی salut
 • Andrea گۆکردنی Andrea
 • Ioana گۆکردنی Ioana
 • verde گۆکردنی verde
 • tu گۆکردنی tu
 • China گۆکردنی China
 • Zoe گۆکردنی Zoe
 • de گۆکردنی de
 • penis گۆکردنی penis
 • 20 گۆکردنی 20
 • Canada گۆکردنی Canada
 • Israel گۆکردنی Israel
 • Amor گۆکردنی Amor
 • IKEA گۆکردنی IKEA
 • Qatar گۆکردنی Qatar
 • euro گۆکردنی euro
 • R گۆکردنی R
 • Australia گۆکردنی Australia
 • ă گۆکردنی ă
 • George گۆکردنی George
 • nu گۆکردنی nu
 • curriculum vitae گۆکردنی curriculum vitae
 • caramel گۆکردنی caramel
 • restaurant گۆکردنی restaurant
 • beau گۆکردنی beau
 • mulţumesc گۆکردنی mulţumesc
 • Internet گۆکردنی Internet
 • Adidas گۆکردنی Adidas
 • Moldova گۆکردنی Moldova
 • Angela گۆکردنی Angela
 • Daniel گۆکردنی Daniel
 • Lucia گۆکردنی Lucia
 • ion گۆکردنی ion
 • 18 گۆکردنی 18
 • Anastasia گۆکردنی Anastasia
 • pizza گۆکردنی pizza
 • 7 گۆکردنی 7
 • â گۆکردنی â
 • 19 گۆکردنی 19
 • Bună ziua! گۆکردنی Bună ziua!
 • data گۆکردنی data
 • Cluj-Napoca گۆکردنی Cluj-Napoca
 • Mama گۆکردنی Mama
 • Eugenia گۆکردنی Eugenia
 • İstanbul گۆکردنی İstanbul
 • Rafael گۆکردنی Rafael
 • România گۆکردنی România
 • Romania گۆکردنی Romania
 • in گۆکردنی in
 • română گۆکردنی română
 • Ivan گۆکردنی Ivan
 • Adrian گۆکردنی Adrian
 • Dracula گۆکردنی Dracula
 • Prost گۆکردنی Prost
 • Paul گۆکردنی Paul
 • C گۆکردنی C
 • ana گۆکردنی ana
 • Artemis گۆکردنی Artemis
 • apa گۆکردنی apa
 • Cartier گۆکردنی Cartier
 • un گۆکردنی un
 • cum گۆکردنی cum
 • mare گۆکردنی mare
 • O گۆکردنی O
 • 4 گۆکردنی 4
 • Vlad Ţepeş گۆکردنی Vlad Ţepeş
 • ocean گۆکردنی ocean
 • Georgia گۆکردنی Georgia
 • din گۆکردنی din
 • Patricia گۆکردنی Patricia
 • Quebec گۆکردنی Quebec
 • Jean گۆکردنی Jean