زمان: پیەدمۆنتی [Piemontèis]

گەڕانەوە بۆ پیەدمۆنتی

 • Juventus گۆکردنی Juventus
 • Amor گۆکردنی Amor
 • ant گۆکردنی ant
 • Turin گۆکردنی Turin
 • Eva گۆکردنی Eva
 • can گۆکردنی can
 • Piemont گۆکردنی Piemont
 • Chile گۆکردنی Chile
 • zebra گۆکردنی zebra
 • Roma گۆکردنی Roma
 • sol گۆکردنی sol
 • Italia گۆکردنی Italia
 • Veja گۆکردنی Veja
 • balena گۆکردنی balena
 • un گۆکردنی un
 • Alba گۆکردنی Alba
 • vaca گۆکردنی vaca
 • but گۆکردنی but
 • lait گۆکردنی lait
 • O گۆکردنی O
 • vin گۆکردنی vin
 • Mars گۆکردنی Mars
 • lion گۆکردنی lion
 • U گۆکردنی U
 • Abel گۆکردنی Abel
 • mach گۆکردنی mach
 • eu گۆکردنی eu
 • camisa گۆکردنی camisa
 • boca گۆکردنی boca
 • au گۆکردنی au
 • fin گۆکردنی fin
 • motor گۆکردنی motor
 • brut گۆکردنی brut
 • uniform گۆکردنی uniform
 • ben گۆکردنی ben
 • Mira گۆکردنی Mira
 • Cavour گۆکردنی Cavour
 • Vespa گۆکردنی Vespa
 • nas گۆکردنی nas
 • Avril گۆکردنی Avril
 • mare گۆکردنی mare
 • Vis گۆکردنی Vis
 • color گۆکردنی color
 • bicerin گۆکردنی bicerin
 • na گۆکردنی na
 • tajarin گۆکردنی tajarin
 • as گۆکردنی as
 • cul گۆکردنی cul
 • matin گۆکردنی matin
 • bistecca گۆکردنی bistecca
 • avion گۆکردنی avion
 • Turín گۆکردنی Turín
 • teatro گۆکردنی teatro
 • pet گۆکردنی pet
 • barba گۆکردنی barba
 • Cher گۆکردنی Cher
 • vent گۆکردنی vent
 • brav گۆکردنی brav
 • AI گۆکردنی AI
 • Piemonte گۆکردنی Piemonte
 • meira گۆکردنی meira
 • aria گۆکردنی aria
 • PE گۆکردنی PE
 • alfabet گۆکردنی alfabet
 • mal گۆکردنی mal
 • problema گۆکردنی problema
 • Ross گۆکردنی Ross
 • front گۆکردنی front
 • con گۆکردنی con
 • person-a گۆکردنی person-a
 • limon گۆکردنی limon
 • pera گۆکردنی pera
 • esse گۆکردنی esse
 • argent گۆکردنی argent
 • carta گۆکردنی carta
 • mat گۆکردنی mat
 • Bondi گۆکردنی Bondi
 • cadrega گۆکردنی cadrega
 • pare گۆکردنی pare
 • gota گۆکردنی gota
 • matemàtica گۆکردنی matemàtica
 • mar گۆکردنی mar
 • franch گۆکردنی franch
 • parlé گۆکردنی parlé
 • raid گۆکردنی raid
 • Saba گۆکردنی Saba
 • cioch گۆکردنی cioch
 • tonn گۆکردنی tonn
 • mon گۆکردنی mon
 • IJ گۆکردنی IJ