زمان: لۆمبارد [Lombàrd]

گەڕانەوە بۆ لۆمبارد

 • bici گۆکردنی bici
 • impestàa گۆکردنی impestàa
 • bandera گۆکردنی bandera
 • comet گۆکردنی comet
 • cater گۆکردنی cater
 • OL گۆکردنی OL
 • fioeu گۆکردنی fioeu
 • nagot گۆکردنی nagot
 • posta گۆکردنی posta
 • cuma گۆکردنی cuma
 • fer گۆکردنی fer
 • sorella گۆکردنی sorella
 • 54 گۆکردنی 54
 • 61 گۆکردنی 61
 • 46 گۆکردنی 46
 • ment گۆکردنی ment
 • travers گۆکردنی travers
 • và a dà via'l cùu گۆکردنی và a dà via'l cùu
 • 27 گۆکردنی 27
 • lach گۆکردنی lach
 • lus گۆکردنی lus
 • NES گۆکردنی NES
 • sas گۆکردنی sas
 • Ambroeus گۆکردنی Ambroeus
 • Padania گۆکردنی Padania
 • copine گۆکردنی copine
 • Mader گۆکردنی Mader
 • as گۆکردنی as
 • 700 گۆکردنی 700
 • candela گۆکردنی candela
 • bisson گۆکردنی bisson
 • Soldat گۆکردنی Soldat
 • doer گۆکردنی doer
 • fisarmonica گۆکردنی fisarmonica
 • compatriot گۆکردنی compatriot
 • futa گۆکردنی futa
 • agust گۆکردنی agust
 • insalata گۆکردنی insalata
 • compas گۆکردنی compas
 • 79 گۆکردنی 79
 • serpent گۆکردنی serpent
 • Madona گۆکردنی Madona
 • ciuca گۆکردنی ciuca
 • nono گۆکردنی nono
 • Stradivari گۆکردنی Stradivari
 • fil گۆکردنی fil
 • canva گۆکردنی canva
 • martire گۆکردنی martire
 • corno گۆکردنی corno
 • negher گۆکردنی negher
 • Cavall گۆکردنی Cavall
 • baa گۆکردنی baa
 • tirem innanz گۆکردنی tirem innanz
 • cagot گۆکردنی cagot
 • martedì گۆکردنی martedì
 • adress گۆکردنی adress
 • lü گۆکردنی
 • sogn گۆکردنی sogn
 • ram گۆکردنی ram
 • rotamatt گۆکردنی rotamatt
 • cùu گۆکردنی cùu
 • Croat گۆکردنی Croat
 • sbatüü گۆکردنی sbatüü
 • carogna گۆکردنی carogna
 • demone گۆکردنی demone
 • debet گۆکردنی debet
 • strach گۆکردنی strach
 • farina گۆکردنی farina
 • arma گۆکردنی arma
 • ergot گۆکردنی ergot
 • bomba گۆکردنی bomba
 • nev گۆکردنی nev
 • sent گۆکردنی sent
 • numer گۆکردنی numer
 • cornet گۆکردنی cornet
 • cip گۆکردنی cip
 • peten گۆکردنی peten
 • tambor گۆکردنی tambor
 • oster گۆکردنی oster
 • mont گۆکردنی mont
 • pès گۆکردنی pès
 • bira گۆکردنی bira
 • fuma گۆکردنی fuma
 • criticuna گۆکردنی criticuna
 • regal گۆکردنی regal
 • bel گۆکردنی bel
 • martel گۆکردنی martel
 • complot گۆکردنی complot
 • 71 گۆکردنی 71
 • casonsei گۆکردنی casonsei