زمان: لۆمبارد [Lombàrd]

گەڕانەوە بۆ لۆمبارد

 • piega گۆکردنی piega
 • compas گۆکردنی compas
 • Stradivari گۆکردنی Stradivari
 • agust گۆکردنی agust
 • Padania گۆکردنی Padania
 • carafa گۆکردنی carafa
 • rion گۆکردنی rion
 • soler گۆکردنی soler
 • corno گۆکردنی corno
 • fil گۆکردنی fil
 • campagna گۆکردنی campagna
 • martedì گۆکردنی martedì
 • baa گۆکردنی baa
 • rotamatt گۆکردنی rotamatt
 • cùu گۆکردنی cùu
 • ram گۆکردنی ram
 • pianeta گۆکردنی pianeta
 • lü گۆکردنی
 • strach گۆکردنی strach
 • sas گۆکردنی sas
 • fioeu گۆکردنی fioeu
 • arma گۆکردنی arma
 • martire گۆکردنی martire
 • negher گۆکردنی negher
 • sbatüü گۆکردنی sbatüü
 • oster گۆکردنی oster
 • mont گۆکردنی mont
 • numer گۆکردنی numer
 • tambor گۆکردنی tambor
 • carogna گۆکردنی carogna
 • merlo گۆکردنی merlo
 • criticuna گۆکردنی criticuna
 • bel گۆکردنی bel
 • fuma گۆکردنی fuma
 • franch گۆکردنی franch
 • complot گۆکردنی complot
 • futa گۆکردنی futa
 • sogn گۆکردنی sogn
 • Lumbardéa گۆکردنی Lumbardéa
 • pappamòlla گۆکردنی pappamòlla
 • insalata گۆکردنی insalata
 • 71 گۆکردنی 71
 • tirem innanz گۆکردنی tirem innanz
 • morai گۆکردنی morai
 • ment گۆکردنی ment
 • guardia گۆکردنی guardia
 • Croat گۆکردنی Croat
 • colet گۆکردنی colet
 • copine گۆکردنی copine
 • nev گۆکردنی nev
 • Foia گۆکردنی Foia
 • pès گۆکردنی pès
 • boleta گۆکردنی boleta
 • candela گۆکردنی candela
 • martel گۆکردنی martel
 • caneta گۆکردنی caneta
 • crea گۆکردنی crea
 • adress گۆکردنی adress
 • conossuu گۆکردنی conossuu
 • bira گۆکردنی bira
 • ergot گۆکردنی ergot
 • Cavall گۆکردنی Cavall
 • boca گۆکردنی boca
 • loeuggia گۆکردنی loeuggia
 • sorella گۆکردنی sorella
 • Madona گۆکردنی Madona
 • casonsei گۆکردنی casonsei
 • squella گۆکردنی squella
 • peten گۆکردنی peten
 • cea گۆکردنی cea
 • giardin گۆکردنی giardin
 • demone گۆکردنی demone
 • mis گۆکردنی mis
 • blö گۆکردنی blö
 • altar گۆکردنی altar
 • cip گۆکردنی cip
 • creadüra گۆکردنی creadüra
 • Mader گۆکردنی Mader
 • cornet گۆکردنی cornet
 • bala گۆکردنی bala
 • calma گۆکردنی calma
 • Crest گۆکردنی Crest
 • canva گۆکردنی canva
 • coral گۆکردنی coral
 • cue گۆکردنی cue
 • serpent گۆکردنی serpent
 • debet گۆکردنی debet
 • cusin گۆکردنی cusin
 • omen گۆکردنی omen
 • cagot گۆکردنی cagot