زمان: لۆمبارد [Lombàrd]

گەڕانەوە بۆ لۆمبارد

 • convoi گۆکردنی convoi
 • cristal گۆکردنی cristal
 • cor گۆکردنی cor
 • pret گۆکردنی pret
 • tri گۆکردنی tri
 • almen گۆکردنی almen
 • ent گۆکردنی ent
 • 78 گۆکردنی 78
 • rana گۆکردنی rana
 • strada گۆکردنی strada
 • 87 گۆکردنی 87
 • ment گۆکردنی ment
 • compas گۆکردنی compas
 • ergot گۆکردنی ergot
 • camara گۆکردنی camara
 • sergent گۆکردنی sergent
 • galera گۆکردنی galera
 • arie گۆکردنی arie
 • giovedì گۆکردنی giovedì
 • avia گۆکردنی avia
 • gram گۆکردنی gram
 • ort گۆکردنی ort
 • 61 گۆکردنی 61
 • Marturott de l'uratori گۆکردنی Marturott de l'uratori
 • NES گۆکردنی NES
 • galina گۆکردنی galina
 • cigno گۆکردنی cigno
 • cipres گۆکردنی cipres
 • festa گۆکردنی festa
 • 36 گۆکردنی 36
 • nala گۆکردنی nala
 • beret گۆکردنی beret
 • Mandel گۆکردنی Mandel
 • dit گۆکردنی dit
 • Stresa گۆکردنی Stresa
 • corpo گۆکردنی corpo
 • pais گۆکردنی pais
 • otre گۆکردنی otre
 • 700 گۆکردنی 700
 • pianeta گۆکردنی pianeta
 • cantina گۆکردنی cantina
 • colet گۆکردنی colet
 • paste گۆکردنی paste
 • comes گۆکردنی comes
 • foi گۆکردنی foi
 • 95 گۆکردنی 95
 • Dì گۆکردنی
 • 79 گۆکردنی 79
 • camisa گۆکردنی camisa
 • cial گۆکردنی cial
 • strache گۆکردنی strache
 • giò گۆکردنی giò
 • pronom گۆکردنی pronom
 • soler گۆکردنی soler
 • ambra گۆکردنی ambra
 • babele گۆکردنی babele
 • basin گۆکردنی basin
 • 53 گۆکردنی 53
 • posta گۆکردنی posta
 • finestra گۆکردنی finestra
 • Catar گۆکردنی Catar
 • diamant گۆکردنی diamant
 • borel گۆکردنی borel
 • pinola گۆکردنی pinola
 • prima گۆکردنی prima
 • campagna گۆکردنی campagna
 • müradùr گۆکردنی müradùr
 • cop گۆکردنی cop
 • calma گۆکردنی calma
 • anima گۆکردنی anima
 • Rost گۆکردنی Rost
 • combat گۆکردنی combat
 • vene گۆکردنی vene
 • brae گۆکردنی brae
 • coral گۆکردنی coral
 • corno گۆکردنی corno
 • carn گۆکردنی carn
 • ris گۆکردنی ris
 • sorella گۆکردنی sorella
 • Ambroeus گۆکردنی Ambroeus
 • ram گۆکردنی ram
 • lengua گۆکردنی lengua
 • cuma گۆکردنی cuma
 • 54 گۆکردنی 54
 • portera گۆکردنی portera
 • 46 گۆکردنی 46
 • contrast گۆکردنی contrast
 • Monteverdi گۆکردنی Monteverdi
 • quàtar گۆکردنی quàtar
 • marz گۆکردنی marz