زمان: لۆمبارد [Lombàrd]

گەڕانەوە بۆ لۆمبارد

 • 24 گۆکردنی 24
 • 25 گۆکردنی 25
 • tempesta گۆکردنی tempesta
 • michetta گۆکردنی michetta
 • 45 گۆکردنی 45
 • era گۆکردنی era
 • sat گۆکردنی sat
 • Catia گۆکردنی Catia
 • ache گۆکردنی ache
 • control گۆکردنی control
 • Salò گۆکردنی Salò
 • la گۆکردنی la
 • süt گۆکردنی süt
 • 9 گۆکردنی 9
 • net گۆکردنی net
 • bat گۆکردنی bat
 • Terra گۆکردنی Terra
 • città گۆکردنی città
 • 600 گۆکردنی 600
 • lunar گۆکردنی lunar
 • 68 گۆکردنی 68
 • zuppa گۆکردنی zuppa
 • 77 گۆکردنی 77
 • 101 گۆکردنی 101
 • 88 گۆکردنی 88
 • le گۆکردنی le
 • front گۆکردنی front
 • eder گۆکردنی eder
 • scala گۆکردنی scala
 • anca گۆکردنی anca
 • 44 گۆکردنی 44
 • cica گۆکردنی cica
 • Ross گۆکردنی Ross
 • pier گۆکردنی pier
 • 56 گۆکردنی 56
 • sura گۆکردنی sura
 • trist گۆکردنی trist
 • canapé گۆکردنی canapé
 • 98 گۆکردنی 98
 • 60 گۆکردنی 60
 • lunedì گۆکردنی lunedì
 • Ania گۆکردنی Ania
 • 22 گۆکردنی 22
 • vacca گۆکردنی vacca
 • canela گۆکردنی canela
 • problema گۆکردنی problema
 • cet گۆکردنی cet
 • oche گۆکردنی oche
 • carabiner گۆکردنی carabiner
 • machina گۆکردنی machina
 • cu گۆکردنی cu
 • Tata گۆکردنی Tata
 • canola گۆکردنی canola
 • bocca گۆکردنی bocca
 • camper گۆکردنی camper
 • amis گۆکردنی amis
 • fadiga گۆکردنی fadiga
 • barca گۆکردنی barca
 • 65 گۆکردنی 65
 • 86 گۆکردنی 86
 • credo گۆکردنی credo
 • crap گۆکردنی crap
 • moment گۆکردنی moment
 • ria گۆکردنی ria
 • 85 گۆکردنی 85
 • polenta taragna گۆکردنی polenta taragna
 • mal گۆکردنی mal
 • 16 گۆکردنی 16
 • acid گۆکردنی acid
 • campo گۆکردنی campo
 • 26 گۆکردنی 26
 • mister گۆکردنی mister
 • 67 گۆکردنی 67
 • Canson گۆکردنی Canson
 • 35 گۆکردنی 35
 • anel گۆکردنی anel
 • foie گۆکردنی foie
 • corte گۆکردنی corte
 • 37 گۆکردنی 37
 • bela گۆکردنی bela
 • eta گۆکردنی eta
 • 90 گۆکردنی 90
 • porta گۆکردنی porta
 • teater گۆکردنی teater
 • nona گۆکردنی nona
 • 81 گۆکردنی 81
 • complete گۆکردنی complete
 • barlafüs گۆکردنی barlafüs
 • suu گۆکردنی suu
 • torta گۆکردنی torta