زمان: لۆمبارد [Lombàrd]

گەڕانەوە بۆ لۆمبارد

 • Milan گۆکردنی Milan
 • banana گۆکردنی banana
 • Pavia گۆکردنی Pavia
 • Amor گۆکردنی Amor
 • café گۆکردنی café
 • merda گۆکردنی merda
 • 5 گۆکردنی 5
 • 2 گۆکردنی 2
 • Leon گۆکردنی Leon
 • Wikipedia گۆکردنی Wikipedia
 • 4 گۆکردنی 4
 • pasta گۆکردنی pasta
 • 100 گۆکردنی 100
 • i گۆکردنی i
 • April گۆکردنی April
 • 13 گۆکردنی 13
 • 8 گۆکردنی 8
 • car گۆکردنی car
 • 14 گۆکردنی 14
 • de گۆکردنی de
 • cassoeula گۆکردنی cassoeula
 • Merlot گۆکردنی Merlot
 • 7 گۆکردنی 7
 • 20 گۆکردنی 20
 • 15 گۆکردنی 15
 • 500 گۆکردنی 500
 • Roma گۆکردنی Roma
 • animal گۆکردنی animal
 • cache گۆکردنی cache
 • 70 گۆکردنی 70
 • caca گۆکردنی caca
 • 33 گۆکردنی 33
 • 30 گۆکردنی 30
 • te گۆکردنی te
 • man گۆکردنی man
 • can گۆکردنی can
 • me گۆکردنی me
 • November گۆکردنی November
 • 42 گۆکردنی 42
 • stella گۆکردنی stella
 • Mia گۆکردنی Mia
 • 23 گۆکردنی 23
 • chi گۆکردنی chi
 • real گۆکردنی real
 • angel گۆکردنی angel
 • Frances گۆکردنی Frances
 • via گۆکردنی via
 • Carolina گۆکردنی Carolina
 • aqua گۆکردنی aqua
 • bicicleta گۆکردنی bicicleta
 • Bianca گۆکردنی Bianca
 • or گۆکردنی or
 • desert گۆکردنی desert
 • ciocc گۆکردنی ciocc
 • scienza گۆکردنی scienza
 • gent گۆکردنی gent
 • Bosch گۆکردنی Bosch
 • got گۆکردنی got
 • vin گۆکردنی vin
 • ae گۆکردنی ae
 • cafe گۆکردنی cafe
 • galop گۆکردنی galop
 • stupa گۆکردنی stupa
 • Ida گۆکردنی Ida
 • capital گۆکردنی capital
 • nonna گۆکردنی nonna
 • Madonna گۆکردنی Madonna
 • success گۆکردنی success
 • Fiat گۆکردنی Fiat
 • quater گۆکردنی quater
 • salam گۆکردنی salam
 • gal گۆکردنی gal
 • cap گۆکردنی cap
 • sena گۆکردنی sena
 • grand گۆکردنی grand
 • Om گۆکردنی Om
 • polenta گۆکردنی polenta
 • bistecca گۆکردنی bistecca
 • lui گۆکردنی lui
 • ciel گۆکردنی ciel
 • Anguilla گۆکردنی Anguilla
 • 31 گۆکردنی 31
 • luna گۆکردنی luna
 • famiglia گۆکردنی famiglia
 • 43 گۆکردنی 43
 • Biot گۆکردنی Biot
 • general گۆکردنی general
 • Cres گۆکردنی Cres
 • metal گۆکردنی metal
 • 300 گۆکردنی 300