زمان: لوکسەمبورگی [Lëtzebuergesch]

گەڕانەوە بۆ لوکسەمبورگی

 • chirurg گۆکردنی chirurg
 • tak گۆکردنی tak
 • Sauerkraut گۆکردنی Sauerkraut
 • Brunei گۆکردنی Brunei
 • camembert گۆکردنی camembert
 • B گۆکردنی B
 • pyramid گۆکردنی pyramid
 • anus گۆکردنی anus
 • suicide گۆکردنی suicide
 • ravioli گۆکردنی ravioli
 • but گۆکردنی but
 • risen گۆکردنی risen
 • Ceres گۆکردنی Ceres
 • set گۆکردنی set
 • mais گۆکردنی mais
 • juni گۆکردنی juni
 • Siegfried گۆکردنی Siegfried
 • examen گۆکردنی examen
 • hidden گۆکردنی hidden
 • bis گۆکردنی bis
 • pilot گۆکردنی pilot
 • Senegal گۆکردنی Senegal
 • out گۆکردنی out
 • huet گۆکردنی huet
 • accueil گۆکردنی accueil
 • 6 گۆکردنی 6
 • chat گۆکردنی chat
 • Stade Dudelange گۆکردنی Stade Dudelange
 • descente گۆکردنی descente
 • film گۆکردنی film
 • premier گۆکردنی premier
 • Urban گۆکردنی Urban
 • Orchidee گۆکردنی Orchidee
 • well گۆکردنی well
 • tier گۆکردنی tier
 • piano گۆکردنی piano
 • massage گۆکردنی massage
 • Raoul گۆکردنی Raoul
 • plural گۆکردنی plural
 • patience گۆکردنی patience
 • Irland گۆکردنی Irland
 • Schneider گۆکردنی Schneider
 • Ernest گۆکردنی Ernest
 • present گۆکردنی present
 • nei گۆکردنی nei
 • volume گۆکردنی volume
 • null گۆکردنی null
 • uniform گۆکردنی uniform
 • tattoo گۆکردنی tattoo
 • him گۆکردنی him
 • Olivier گۆکردنی Olivier
 • badminton گۆکردنی badminton
 • Mali گۆکردنی Mali
 • Malta گۆکردنی Malta
 • Marc گۆکردنی Marc
 • Eugénie گۆکردنی Eugénie
 • Klaus گۆکردنی Klaus
 • kommen گۆکردنی kommen
 • vinaigrette گۆکردنی vinaigrette
 • tennis گۆکردنی tennis
 • mammut گۆکردنی mammut
 • chercheur گۆکردنی chercheur
 • Bauer گۆکردنی Bauer
 • Seychellen گۆکردنی Seychellen
 • T گۆکردنی T
 • see گۆکردنی see
 • D گۆکردنی D
 • 23 گۆکردنی 23
 • coupon گۆکردنی coupon
 • Xavier Bettel گۆکردنی Xavier Bettel
 • hang گۆکردنی hang
 • email گۆکردنی email
 • ech گۆکردنی ech
 • famous گۆکردنی famous
 • nächst گۆکردنی nächst
 • Haumea گۆکردنی Haumea
 • 250 گۆکردنی 250
 • ideal گۆکردنی ideal
 • la گۆکردنی la
 • Mann گۆکردنی Mann
 • jeans گۆکردنی jeans
 • logo گۆکردنی logo
 • alias گۆکردنی alias
 • titan گۆکردنی titan
 • Max گۆکردنی Max
 • gang گۆکردنی gang
 • 999 گۆکردنی 999
 • chauffeur گۆکردنی chauffeur
 • meteor گۆکردنی meteor
 • taxi گۆکردنی taxi