زمان: لوکسەمبورگی [Lëtzebuergesch]

گەڕانەوە بۆ لوکسەمبورگی

 • suicide گۆکردنی suicide
 • interessant گۆکردنی interessant
 • blanche گۆکردنی blanche
 • pilot گۆکردنی pilot
 • karel گۆکردنی karel
 • C گۆکردنی C
 • sport گۆکردنی sport
 • Seychellen گۆکردنی Seychellen
 • bank گۆکردنی bank
 • chirurgie گۆکردنی chirurgie
 • super گۆکردنی super
 • accueil گۆکردنی accueil
 • espresso گۆکردنی espresso
 • lila گۆکردنی lila
 • hidden گۆکردنی hidden
 • bretzel گۆکردنی bretzel
 • Urban گۆکردنی Urban
 • ravioli گۆکردنی ravioli
 • Eugénie گۆکردنی Eugénie
 • vinaigrette گۆکردنی vinaigrette
 • pyramid گۆکردنی pyramid
 • tak گۆکردنی tak
 • examen گۆکردنی examen
 • plural گۆکردنی plural
 • Senegal گۆکردنی Senegal
 • Uganda گۆکردنی Uganda
 • risen گۆکردنی risen
 • B گۆکردنی B
 • juni گۆکردنی juni
 • video گۆکردنی video
 • phi گۆکردنی phi
 • huet گۆکردنی huet
 • da گۆکردنی da
 • Siegfried گۆکردنی Siegfried
 • pi گۆکردنی pi
 • Schneider گۆکردنی Schneider
 • P گۆکردنی P
 • film گۆکردنی film
 • volume گۆکردنی volume
 • Orchidee گۆکردنی Orchidee
 • tennis گۆکردنی tennis
 • Stade Dudelange گۆکردنی Stade Dudelange
 • piano گۆکردنی piano
 • Sauerkraut گۆکردنی Sauerkraut
 • null گۆکردنی null
 • kommen گۆکردنی kommen
 • Raoul گۆکردنی Raoul
 • coupon گۆکردنی coupon
 • descente گۆکردنی descente
 • um گۆکردنی um
 • Ceres گۆکردنی Ceres
 • meringue گۆکردنی meringue
 • tattoo گۆکردنی tattoo
 • lasagne گۆکردنی lasagne
 • Irland گۆکردنی Irland
 • Ernest گۆکردنی Ernest
 • Vis-à-vis گۆکردنی Vis-à-vis
 • badminton گۆکردنی badminton
 • 250 گۆکردنی 250
 • famous گۆکردنی famous
 • present گۆکردنی present
 • Marc گۆکردنی Marc
 • out گۆکردنی out
 • Bauer گۆکردنی Bauer
 • ech گۆکردنی ech
 • set گۆکردنی set
 • Sébastien گۆکردنی Sébastien
 • baguette گۆکردنی baguette
 • well گۆکردنی well
 • een گۆکردنی een
 • him گۆکردنی him
 • tier گۆکردنی tier
 • jeans گۆکردنی jeans
 • 99 گۆکردنی 99
 • mammut گۆکردنی mammut
 • Max گۆکردنی Max
 • champignon گۆکردنی champignon
 • nei گۆکردنی nei
 • Malta گۆکردنی Malta
 • 999 گۆکردنی 999
 • Olivier گۆکردنی Olivier
 • premier گۆکردنی premier
 • Klaus گۆکردنی Klaus
 • Mann گۆکردنی Mann
 • nächst گۆکردنی nächst
 • 23 گۆکردنی 23
 • 35 گۆکردنی 35
 • of گۆکردنی of
 • Mali گۆکردنی Mali
 • 300 گۆکردنی 300