زمان: لوکسەمبورگی [Lëtzebuergesch]

گەڕانەوە بۆ لوکسەمبورگی

 • aluminium گۆکردنی aluminium
 • Quatsch گۆکردنی Quatsch
 • Jus گۆکردنی Jus
 • clown گۆکردنی clown
 • L گۆکردنی L
 • t-shirt گۆکردنی t-shirt
 • Auxerrois گۆکردنی Auxerrois
 • hond گۆکردنی hond
 • Carmen گۆکردنی Carmen
 • 2017 گۆکردنی 2017
 • echo گۆکردنی echo
 • colonel گۆکردنی colonel
 • kilometer گۆکردنی kilometer
 • Irma گۆکردنی Irma
 • sinn گۆکردنی sinn
 • boer گۆکردنی boer
 • Stollen گۆکردنی Stollen
 • Doppelgänger گۆکردنی Doppelgänger
 • land گۆکردنی land
 • sex گۆکردنی sex
 • Benoît گۆکردنی Benoît
 • thermometer گۆکردنی thermometer
 • nee گۆکردنی nee
 • d'accord گۆکردنی d'accord
 • kappa گۆکردنی kappa
 • Juliette گۆکردنی Juliette
 • Montenegro گۆکردنی Montenegro
 • meng گۆکردنی meng
 • atelier گۆکردنی atelier
 • amber گۆکردنی amber
 • 18 گۆکردنی 18
 • garçon گۆکردنی garçon
 • pointe گۆکردنی pointe
 • 1998 گۆکردنی 1998
 • ricotta گۆکردنی ricotta
 • golf گۆکردنی golf
 • bank گۆکردنی bank
 • satin گۆکردنی satin
 • pull گۆکردنی pull
 • ben گۆکردنی ben
 • omega گۆکردنی omega
 • Nigeria گۆکردنی Nigeria
 • telefon گۆکردنی telefon
 • club گۆکردنی club
 • super گۆکردنی super
 • xenon گۆکردنی xenon
 • adress گۆکردنی adress
 • Somalia گۆکردنی Somalia
 • dat گۆکردنی dat
 • Jupiter گۆکردنی Jupiter
 • baby گۆکردنی baby
 • Google گۆکردنی Google
 • Oman گۆکردنی Oman
 • so گۆکردنی so
 • rendez-vous گۆکردنی rendez-vous
 • duo گۆکردنی duo
 • pi گۆکردنی pi
 • UFO گۆکردنی UFO
 • parrot گۆکردنی parrot
 • video گۆکردنی video
 • C گۆکردنی C
 • bei گۆکردنی bei
 • Lou گۆکردنی Lou
 • Benelux گۆکردنی Benelux
 • block گۆکردنی block
 • O گۆکردنی O
 • da گۆکردنی da
 • 10000 گۆکردنی 10000
 • Salomon گۆکردنی Salomon
 • Brunei گۆکردنی Brunei
 • Anne-Marie گۆکردنی Anne-Marie
 • phi گۆکردنی phi
 • sport گۆکردنی sport
 • intelligent گۆکردنی intelligent
 • set گۆکردنی set
 • lila گۆکردنی lila
 • B گۆکردنی B
 • Alix گۆکردنی Alix
 • Psychologie گۆکردنی Psychologie
 • hoer گۆکردنی hoer
 • chirurgie گۆکردنی chirurgie
 • uniform گۆکردنی uniform
 • mais گۆکردنی mais
 • karel گۆکردنی karel
 • Prost گۆکردنی Prost
 • um گۆکردنی um
 • tak گۆکردنی tak
 • risen گۆکردنی risen
 • out گۆکردنی out
 • pyramid گۆکردنی pyramid