زمان: لوکسەمبورگی [Lëtzebuergesch]

گەڕانەوە بۆ لوکسەمبورگی

 • hamster گۆکردنی hamster
 • d'accord گۆکردنی d'accord
 • weekend گۆکردنی weekend
 • land گۆکردنی land
 • 27 گۆکردنی 27
 • Irma گۆکردنی Irma
 • Teint گۆکردنی Teint
 • pony گۆکردنی pony
 • Doppelgänger گۆکردنی Doppelgänger
 • Regisseur گۆکردنی Regisseur
 • Montenegro گۆکردنی Montenegro
 • thermometer گۆکردنی thermometer
 • Gilbert گۆکردنی Gilbert
 • Carmen گۆکردنی Carmen
 • echo گۆکردنی echo
 • turquoise گۆکردنی turquoise
 • hond گۆکردنی hond
 • November گۆکردنی November
 • 2017 گۆکردنی 2017
 • Jus گۆکردنی Jus
 • amber گۆکردنی amber
 • but گۆکردنی but
 • Quatsch گۆکردنی Quatsch
 • ricotta گۆکردنی ricotta
 • garçon گۆکردنی garçon
 • Juliette گۆکردنی Juliette
 • S گۆکردنی S
 • Lou گۆکردنی Lou
 • sir گۆکردنی sir
 • 200 گۆکردنی 200
 • chat گۆکردنی chat
 • nee گۆکردنی nee
 • satin گۆکردنی satin
 • Psychologie گۆکردنی Psychologie
 • rang گۆکردنی rang
 • clown گۆکردنی clown
 • camembert گۆکردنی camembert
 • Benoît گۆکردنی Benoît
 • 18 گۆکردنی 18
 • pull گۆکردنی pull
 • UFO گۆکردنی UFO
 • L گۆکردنی L
 • Iran گۆکردنی Iran
 • bei گۆکردنی bei
 • atelier گۆکردنی atelier
 • boer گۆکردنی boer
 • Daim گۆکردنی Daim
 • Benelux گۆکردنی Benelux
 • poet گۆکردنی poet
 • performance گۆکردنی performance
 • hoer گۆکردنی hoer
 • chirurg گۆکردنی chirurg
 • checks گۆکردنی checks
 • Somalia گۆکردنی Somalia
 • 1998 گۆکردنی 1998
 • duo گۆکردنی duo
 • Xavier Bettel گۆکردنی Xavier Bettel
 • club گۆکردنی club
 • omega گۆکردنی omega
 • bonbon گۆکردنی bonbon
 • Nigeria گۆکردنی Nigeria
 • Oman گۆکردنی Oman
 • rendez-vous گۆکردنی rendez-vous
 • so گۆکردنی so
 • Brunei گۆکردنی Brunei
 • adress گۆکردنی adress
 • mais گۆکردنی mais
 • pointe گۆکردنی pointe
 • 6 گۆکردنی 6
 • golf گۆکردنی golf
 • 10000 گۆکردنی 10000
 • Alix گۆکردنی Alix
 • dat گۆکردنی dat
 • intelligent گۆکردنی intelligent
 • parrot گۆکردنی parrot
 • baby گۆکردنی baby
 • box گۆکردنی box
 • patience گۆکردنی patience
 • meng گۆکردنی meng
 • bis گۆکردنی bis
 • Salomon گۆکردنی Salomon
 • Jupiter گۆکردنی Jupiter
 • block گۆکردنی block
 • ben گۆکردنی ben
 • telefon گۆکردنی telefon
 • Anne-Marie گۆکردنی Anne-Marie
 • karel گۆکردنی karel
 • massage گۆکردنی massage
 • blanche گۆکردنی blanche
 • sport گۆکردنی sport