زمان: لوکسەمبورگی [Lëtzebuergesch]

گەڕانەوە بۆ لوکسەمبورگی

 • turquoise گۆکردنی turquoise
 • kilometer گۆکردنی kilometer
 • Carmen گۆکردنی Carmen
 • Jus گۆکردنی Jus
 • November گۆکردنی November
 • Irma گۆکردنی Irma
 • Montenegro گۆکردنی Montenegro
 • Quatsch گۆکردنی Quatsch
 • nee گۆکردنی nee
 • d'accord گۆکردنی d'accord
 • sex گۆکردنی sex
 • tablet گۆکردنی tablet
 • Gilbert گۆکردنی Gilbert
 • hond گۆکردنی hond
 • Juliette گۆکردنی Juliette
 • Doppelgänger گۆکردنی Doppelgänger
 • L گۆکردنی L
 • Ingenieur گۆکردنی Ingenieur
 • checks گۆکردنی checks
 • laptop گۆکردنی laptop
 • kappa گۆکردنی kappa
 • Prost گۆکردنی Prost
 • poet گۆکردنی poet
 • performance گۆکردنی performance
 • Benoît گۆکردنی Benoît
 • echo گۆکردنی echo
 • atelier گۆکردنی atelier
 • clown گۆکردنی clown
 • gruyère گۆکردنی gruyère
 • boer گۆکردنی boer
 • thermometer گۆکردنی thermometer
 • garçon گۆکردنی garçon
 • satin گۆکردنی satin
 • sinn گۆکردنی sinn
 • 1998 گۆکردنی 1998
 • Psychologie گۆکردنی Psychologie
 • amber گۆکردنی amber
 • pointe گۆکردنی pointe
 • island گۆکردنی island
 • ben گۆکردنی ben
 • omega گۆکردنی omega
 • ricotta گۆکردنی ricotta
 • telefon گۆکردنی telefon
 • meng گۆکردنی meng
 • Nigeria گۆکردنی Nigeria
 • Lou گۆکردنی Lou
 • 10000 گۆکردنی 10000
 • bei گۆکردنی bei
 • club گۆکردنی club
 • duo گۆکردنی duo
 • 18 گۆکردنی 18
 • dat گۆکردنی dat
 • Niger گۆکردنی Niger
 • Liechtenstein گۆکردنی Liechtenstein
 • bonbon گۆکردنی bonbon
 • adress گۆکردنی adress
 • Jupiter گۆکردنی Jupiter
 • baby گۆکردنی baby
 • Oman گۆکردنی Oman
 • pull گۆکردنی pull
 • bank گۆکردنی bank
 • golf گۆکردنی golf
 • block گۆکردنی block
 • Daim گۆکردنی Daim
 • Somalia گۆکردنی Somalia
 • Benelux گۆکردنی Benelux
 • super گۆکردنی super
 • Alix گۆکردنی Alix
 • parrot گۆکردنی parrot
 • hoer گۆکردنی hoer
 • rendez-vous گۆکردنی rendez-vous
 • karel گۆکردنی karel
 • bretzel گۆکردنی bretzel
 • da گۆکردنی da
 • lila گۆکردنی lila
 • UFO گۆکردنی UFO
 • Anne-Marie گۆکردنی Anne-Marie
 • so گۆکردنی so
 • pi گۆکردنی pi
 • chirurgie گۆکردنی chirurgie
 • Salomon گۆکردنی Salomon
 • box گۆکردنی box
 • video گۆکردنی video
 • C گۆکردنی C
 • um گۆکردنی um
 • sport گۆکردنی sport
 • phi گۆکردنی phi
 • interessant گۆکردنی interessant
 • intelligent گۆکردنی intelligent
 • O گۆکردنی O