زمان: لوکسەمبورگی [Lëtzebuergesch]

گەڕانەوە بۆ لوکسەمبورگی

 • Jus گۆکردنی Jus
 • chirurg گۆکردنی chirurg
 • ricotta گۆکردنی ricotta
 • blanche گۆکردنی blanche
 • gestalt گۆکردنی gestalt
 • kappa گۆکردنی kappa
 • Irma گۆکردنی Irma
 • Gilbert گۆکردنی Gilbert
 • ee گۆکردنی ee
 • 29 گۆکردنی 29
 • Passat گۆکردنی Passat
 • d'accord گۆکردنی d'accord
 • thermometer گۆکردنی thermometer
 • meringue گۆکردنی meringue
 • bretzel گۆکردنی bretzel
 • laptop گۆکردنی laptop
 • turquoise گۆکردنی turquoise
 • Regisseur گۆکردنی Regisseur
 • Peru گۆکردنی Peru
 • Lou گۆکردنی Lou
 • camembert گۆکردنی camembert
 • 27 گۆکردنی 27
 • Quatsch گۆکردنی Quatsch
 • echo گۆکردنی echo
 • sir گۆکردنی sir
 • tablet گۆکردنی tablet
 • real گۆکردنی real
 • anal گۆکردنی anal
 • satin گۆکردنی satin
 • street گۆکردنی street
 • poet گۆکردنی poet
 • Teint گۆکردنی Teint
 • Juliette گۆکردنی Juliette
 • baby گۆکردنی baby
 • amber گۆکردنی amber
 • pony گۆکردنی pony
 • Oman گۆکردنی Oman
 • land گۆکردنی land
 • Carmen گۆکردنی Carmen
 • garçon گۆکردنی garçon
 • Benelux گۆکردنی Benelux
 • hoer گۆکردنی hoer
 • hond گۆکردنی hond
 • espresso گۆکردنی espresso
 • atelier گۆکردنی atelier
 • 2017 گۆکردنی 2017
 • chat گۆکردنی chat
 • Somalia گۆکردنی Somalia
 • Benoît گۆکردنی Benoît
 • Daim گۆکردنی Daim
 • nee گۆکردنی nee
 • performance گۆکردنی performance
 • clown گۆکردنی clown
 • Vis-à-vis گۆکردنی Vis-à-vis
 • bei گۆکردنی bei
 • UFO گۆکردنی UFO
 • bonbon گۆکردنی bonbon
 • but گۆکردنی but
 • anus گۆکردنی anus
 • duo گۆکردنی duo
 • S گۆکردنی S
 • 200 گۆکردنی 200
 • Xavier Bettel گۆکردنی Xavier Bettel
 • lasagne گۆکردنی lasagne
 • omega گۆکردنی omega
 • 18 گۆکردنی 18
 • vinaigrette گۆکردنی vinaigrette
 • rang گۆکردنی rang
 • so گۆکردنی so
 • boer گۆکردنی boer
 • L گۆکردنی L
 • Sauerkraut گۆکردنی Sauerkraut
 • film گۆکردنی film
 • Nigeria گۆکردنی Nigeria
 • Salomon گۆکردنی Salomon
 • club گۆکردنی club
 • adress گۆکردنی adress
 • ravioli گۆکردنی ravioli
 • pointe گۆکردنی pointe
 • rendez-vous گۆکردنی rendez-vous
 • ben گۆکردنی ben
 • 10000 گۆکردنی 10000
 • Jupiter گۆکردنی Jupiter
 • pull گۆکردنی pull
 • 1998 گۆکردنی 1998
 • telefon گۆکردنی telefon
 • chirurgie گۆکردنی chirurgie
 • bis گۆکردنی bis
 • 6 گۆکردنی 6
 • golf گۆکردنی golf