زمان: لوکسەمبورگی [Lëtzebuergesch]

گەڕانەوە بۆ لوکسەمبورگی

 • rot گۆکردنی rot
 • gestalt گۆکردنی gestalt
 • Etui گۆکردنی Etui
 • baby گۆکردنی baby
 • en گۆکردنی en
 • land گۆکردنی land
 • aluminium گۆکردنی aluminium
 • Irma گۆکردنی Irma
 • Psychologie گۆکردنی Psychologie
 • espresso گۆکردنی espresso
 • 21 گۆکردنی 21
 • detail گۆکردنی detail
 • ee گۆکردنی ee
 • hai گۆکردنی hai
 • kappa گۆکردنی kappa
 • Gilbert گۆکردنی Gilbert
 • chirurg گۆکردنی chirurg
 • anal گۆکردنی anal
 • d'accord گۆکردنی d'accord
 • turquoise گۆکردنی turquoise
 • Vis-à-vis گۆکردنی Vis-à-vis
 • bretzel گۆکردنی bretzel
 • tablet گۆکردنی tablet
 • SUV گۆکردنی SUV
 • Regisseur گۆکردنی Regisseur
 • chat گۆکردنی chat
 • Lou گۆکردنی Lou
 • Peru گۆکردنی Peru
 • sir گۆکردنی sir
 • Oman گۆکردنی Oman
 • 29 گۆکردنی 29
 • badminton گۆکردنی badminton
 • atelier گۆکردنی atelier
 • 27 گۆکردنی 27
 • Passat گۆکردنی Passat
 • laptop گۆکردنی laptop
 • satin گۆکردنی satin
 • hond گۆکردنی hond
 • thermometer گۆکردنی thermometer
 • Pinot noir گۆکردنی Pinot noir
 • Juliette گۆکردنی Juliette
 • anus گۆکردنی anus
 • Daim گۆکردنی Daim
 • pony گۆکردنی pony
 • amber گۆکردنی amber
 • famous گۆکردنی famous
 • street گۆکردنی street
 • echo گۆکردنی echo
 • Benelux گۆکردنی Benelux
 • garçon گۆکردنی garçon
 • Quatsch گۆکردنی Quatsch
 • but گۆکردنی but
 • poet گۆکردنی poet
 • bei گۆکردنی bei
 • real گۆکردنی real
 • 200 گۆکردنی 200
 • Teint گۆکردنی Teint
 • dat گۆکردنی dat
 • Carmen گۆکردنی Carmen
 • Benoît گۆکردنی Benoît
 • Nigeria گۆکردنی Nigeria
 • Somalia گۆکردنی Somalia
 • clown گۆکردنی clown
 • Xavier Bettel گۆکردنی Xavier Bettel
 • UFO گۆکردنی UFO
 • nee گۆکردنی nee
 • bonbon گۆکردنی bonbon
 • descente گۆکردنی descente
 • 2017 گۆکردنی 2017
 • so گۆکردنی so
 • performance گۆکردنی performance
 • duo گۆکردنی duo
 • joker گۆکردنی joker
 • lasagne گۆکردنی lasagne
 • 10000 گۆکردنی 10000
 • Jupiter گۆکردنی Jupiter
 • omega گۆکردنی omega
 • 250 گۆکردنی 250
 • vinaigrette گۆکردنی vinaigrette
 • boer گۆکردنی boer
 • Sauerkraut گۆکردنی Sauerkraut
 • rang گۆکردنی rang
 • S گۆکردنی S
 • 18 گۆکردنی 18
 • pointe گۆکردنی pointe
 • massage گۆکردنی massage
 • rendez-vous گۆکردنی rendez-vous
 • Salomon گۆکردنی Salomon
 • chirurgie گۆکردنی chirurgie
 • 1998 گۆکردنی 1998