زمان: لوکسەمبورگی [Lëtzebuergesch]

گەڕانەوە بۆ لوکسەمبورگی

 • sorbet گۆکردنی sorbet
 • Etui گۆکردنی Etui
 • fan گۆکردنی fan
 • kommen گۆکردنی kommen
 • Origami گۆکردنی Origami
 • baby گۆکردنی baby
 • support گۆکردنی support
 • kilometer گۆکردنی kilometer
 • junior گۆکردنی junior
 • beta گۆکردنی beta
 • Jus گۆکردنی Jus
 • street گۆکردنی street
 • rot گۆکردنی rot
 • sinn گۆکردنی sinn
 • so گۆکردنی so
 • 31 گۆکردنی 31
 • alphabet گۆکردنی alphabet
 • Montenegro گۆکردنی Montenegro
 • park گۆکردنی park
 • 19 گۆکردنی 19
 • porno گۆکردنی porno
 • Guyana گۆکردنی Guyana
 • espresso گۆکردنی espresso
 • theater گۆکردنی theater
 • SUV گۆکردنی SUV
 • Moien گۆکردنی Moien
 • C گۆکردنی C
 • badminton گۆکردنی badminton
 • weekend گۆکردنی weekend
 • Lou گۆکردنی Lou
 • d'accord گۆکردنی d'accord
 • turquoise گۆکردنی turquoise
 • mango گۆکردنی mango
 • anal گۆکردنی anal
 • detail گۆکردنی detail
 • amber گۆکردنی amber
 • bonbon گۆکردنی bonbon
 • Daim گۆکردنی Daim
 • kappa گۆکردنی kappa
 • Psychologie گۆکردنی Psychologie
 • Gilbert گۆکردنی Gilbert
 • gestalt گۆکردنی gestalt
 • Atomwaffen گۆکردنی Atomwaffen
 • 1997 گۆکردنی 1997
 • Juliette گۆکردنی Juliette
 • Seychellen گۆکردنی Seychellen
 • Jupiter گۆکردنی Jupiter
 • lambda گۆکردنی lambda
 • chirurg گۆکردنی chirurg
 • atelier گۆکردنی atelier
 • 500 گۆکردنی 500
 • Regisseur گۆکردنی Regisseur
 • Carmen گۆکردنی Carmen
 • hei گۆکردنی hei
 • Irma گۆکردنی Irma
 • Mauritius گۆکردنی Mauritius
 • accueil گۆکردنی accueil
 • joker گۆکردنی joker
 • land گۆکردنی land
 • triage گۆکردنی triage
 • tablet گۆکردنی tablet
 • Siegfried گۆکردنی Siegfried
 • Somalia گۆکردنی Somalia
 • bretzel گۆکردنی bretzel
 • nee گۆکردنی nee
 • 21 گۆکردنی 21
 • 300 گۆکردنی 300
 • pony گۆکردنی pony
 • hond گۆکردنی hond
 • Xavier Bettel گۆکردنی Xavier Bettel
 • dat گۆکردنی dat
 • ee گۆکردنی ee
 • app گۆکردنی app
 • Quatsch گۆکردنی Quatsch
 • famous گۆکردنی famous
 • satin گۆکردنی satin
 • L گۆکردنی L
 • Peru گۆکردنی Peru
 • Benjamin گۆکردنی Benjamin
 • garçon گۆکردنی garçon
 • chat گۆکردنی chat
 • 27 گۆکردنی 27
 • Oman گۆکردنی Oman
 • hai گۆکردنی hai
 • Benoît گۆکردنی Benoît
 • poet گۆکردنی poet
 • 250 گۆکردنی 250
 • descente گۆکردنی descente
 • patience گۆکردنی patience
 • duo گۆکردنی duo