زمان: لوکسەمبورگی [Lëtzebuergesch]

گەڕانەوە بۆ لوکسەمبورگی

 • message گۆکردنی message
 • Sojaszooss گۆکردنی Sojaszooss
 • Oktober گۆکردنی Oktober
 • mer گۆکردنی mer
 • souvenir گۆکردنی souvenir
 • cholera گۆکردنی cholera
 • Allianz گۆکردنی Allianz
 • organ گۆکردنی organ
 • 16 گۆکردنی 16
 • rat گۆکردنی rat
 • dunn گۆکردنی dunn
 • jun گۆکردنی jun
 • Angélique گۆکردنی Angélique
 • pan گۆکردنی pan
 • Rémi گۆکردنی Rémi
 • oder گۆکردنی oder
 • sujet گۆکردنی sujet
 • bech گۆکردنی bech
 • mech گۆکردنی mech
 • 1994 گۆکردنی 1994
 • sprinter گۆکردنی sprinter
 • patent گۆکردنی patent
 • material گۆکردنی material
 • 700 گۆکردنی 700
 • joggen گۆکردنی joggen
 • tailleur گۆکردنی tailleur
 • mobbing گۆکردنی mobbing
 • ar گۆکردنی ar
 • besoin گۆکردنی besoin
 • rho گۆکردنی rho
 • surface گۆکردنی surface
 • purée گۆکردنی purée
 • event گۆکردنی event
 • legal گۆکردنی legal
 • pass گۆکردنی pass
 • 1991 گۆکردنی 1991
 • turbo گۆکردنی turbo
 • Lee گۆکردنی Lee
 • chips گۆکردنی chips
 • clochard گۆکردنی clochard
 • eta گۆکردنی eta
 • Russ گۆکردنی Russ
 • basket گۆکردنی basket
 • artist گۆکردنی artist
 • anchois گۆکردنی anchois
 • Wahl گۆکردنی Wahl
 • Lucienne گۆکردنی Lucienne
 • 56 گۆکردنی 56
 • bud گۆکردنی bud
 • 77 گۆکردنی 77
 • se گۆکردنی se
 • 90 گۆکردنی 90
 • dilemma گۆکردنی dilemma
 • putsch گۆکردنی putsch
 • pascha گۆکردنی pascha
 • WWW گۆکردنی WWW
 • plateau گۆکردنی plateau
 • rout گۆکردنی rout
 • atheist گۆکردنی atheist
 • goal گۆکردنی goal
 • Quartier گۆکردنی Quartier
 • deeg گۆکردنی deeg
 • Bob Jungels گۆکردنی Bob Jungels
 • NATO گۆکردنی NATO
 • ruin گۆکردنی ruin
 • Estland گۆکردنی Estland
 • Motorrad گۆکردنی Motorrad
 • system گۆکردنی system
 • ham گۆکردنی ham
 • polyester گۆکردنی polyester
 • harem گۆکردنی harem
 • februar گۆکردنی februar
 • Judd mat Gaardebounen گۆکردنی Judd mat Gaardebounen
 • Gott گۆکردنی Gott
 • couch گۆکردنی couch
 • Gaul گۆکردنی Gaul
 • Männer گۆکردنی Männer
 • instrument گۆکردنی instrument
 • integer گۆکردنی integer
 • lutschen گۆکردنی lutschen
 • 25 گۆکردنی 25
 • sketch گۆکردنی sketch
 • abonnement گۆکردنی abonnement
 • maintenance گۆکردنی maintenance
 • senior گۆکردنی senior
 • biberon گۆکردنی biberon
 • tableau گۆکردنی tableau
 • Zack گۆکردنی Zack
 • miss گۆکردنی miss
 • maus گۆکردنی maus