زمان: هاکا [客家语]

گەڕانەوە بۆ هاکا

 • 你好 گۆکردنی 你好
 • 日本 گۆکردنی 日本
 • 中国 گۆکردنی 中国
 • 我愛你 گۆکردنی 我愛你
 • 北京 گۆکردنی 北京
 • 我 گۆکردنی
 • 生日快樂 گۆکردنی 生日快樂
 • 香港 گۆکردنی 香港
 • 谢谢 گۆکردنی 谢谢
 • 1 گۆکردنی 1
 • 6 گۆکردنی 6
 • 你 گۆکردنی
 • 人 گۆکردنی
 • 上海 گۆکردنی 上海
 • 中华人民共和国 گۆکردنی 中华人民共和国
 • 什么 گۆکردنی 什么
 • 台灣 گۆکردنی 台灣
 • 吃饭 گۆکردنی 吃饭
 • 一 گۆکردنی
 • 水 گۆکردنی
 • 二 گۆکردنی
 • 再见 گۆکردنی 再见
 • 2 گۆکردنی 2
 • 深圳 گۆکردنی 深圳
 • 日本人 گۆکردنی 日本人
 • 10 گۆکردنی 10
 • 猫 گۆکردنی
 • 睡觉 گۆکردنی 睡觉
 • 学生 گۆکردنی 学生
 • 東京 گۆکردنی 東京
 • 对不起 گۆکردنی 对不起
 • 香蕉 گۆکردنی 香蕉
 • 先生 گۆکردنی 先生
 • 六 گۆکردنی
 • 习近平 گۆکردنی 习近平
 • 狗 گۆکردنی
 • 茶 گۆکردنی
 • 回家 گۆکردنی 回家
 • 客家 گۆکردنی 客家
 • 月 گۆکردنی
 • 台湾 گۆکردنی 台湾
 • 我想你 گۆکردنی 我想你
 • 客家人 گۆکردنی 客家人
 • 朋友 گۆکردنی 朋友
 • 台北 گۆکردنی 台北
 • 八 گۆکردنی
 • 中文 گۆکردنی 中文
 • 5 گۆکردنی 5
 • 学校 گۆکردنی 学校
 • 多謝 گۆکردنی 多謝
 • 加油 گۆکردنی 加油
 • 熊 گۆکردنی
 • 3 گۆکردنی 3
 • 警察 گۆکردنی 警察
 • 冰冻三尺,非一日之寒 گۆکردنی 冰冻三尺,非一日之寒
 • 九 گۆکردنی
 • 13 گۆکردنی 13
 • 南京 گۆکردنی 南京
 • 西瓜 گۆکردنی 西瓜
 • 十 گۆکردنی
 • 世界 گۆکردنی 世界
 • 100 گۆکردنی 100
 • 七 گۆکردنی
 • 鱼 گۆکردنی
 • 是 گۆکردنی
 • 五 گۆکردنی
 • 华为 گۆکردنی 华为
 • 鄭 گۆکردنی
 • 老师 گۆکردنی 老师
 • 中國 گۆکردنی 中國
 • 恭喜發財 گۆکردنی 恭喜發財
 • 小米 گۆکردنی 小米
 • 广州 گۆکردنی 广州
 • 生日快乐 گۆکردنی 生日快乐
 • 中華民國 گۆکردنی 中華民國
 • 美国 گۆکردنی 美国
 • 日 گۆکردنی
 • 家 گۆکردنی
 • 四 گۆکردنی
 • 有 گۆکردنی
 • 不 گۆکردنی
 • 月亮 گۆکردنی 月亮
 • 女 گۆکردنی
 • 三 گۆکردنی
 • 金 گۆکردنی
 • 佢 گۆکردنی
 • 哥哥 گۆکردنی 哥哥
 • 白 گۆکردنی
 • 岑 گۆکردنی
 • 好 گۆکردنی