زمان: ئیستۆنی [Eesti]

گەڕانەوە بۆ ئیستۆنی

 • Lexus گۆکردنی Lexus
 • head گۆکردنی head
 • Kersti Kaljulaid گۆکردنی Kersti Kaljulaid
 • y گۆکردنی y
 • Jah گۆکردنی Jah
 • J گۆکردنی J
 • Johanna گۆکردنی Johanna
 • ma گۆکردنی ma
 • are گۆکردنی are
 • Ma ei räägi eesti keelt گۆکردنی Ma ei räägi eesti keelt
 • X گۆکردنی X
 • Eveline گۆکردنی Eveline
 • Pärnu گۆکردنی Pärnu
 • Barbados گۆکردنی Barbados
 • Tartu گۆکردنی Tartu
 • auto گۆکردنی auto
 • tall گۆکردنی tall
 • Ida گۆکردنی Ida
 • Rwanda گۆکردنی Rwanda
 • 13 گۆکردنی 13
 • ball گۆکردنی ball
 • hamburger گۆکردنی hamburger
 • kilo گۆکردنی kilo
 • Hanna گۆکردنی Hanna
 • sein گۆکردنی sein
 • magma گۆکردنی magma
 • Bosnia گۆکردنی Bosnia
 • Aino گۆکردنی Aino
 • lund گۆکردنی lund
 • Luik گۆکردنی Luik
 • V گۆکردنی V
 • Kai گۆکردنی Kai
 • Orion گۆکردنی Orion
 • Saturn گۆکردنی Saturn
 • aga گۆکردنی aga
 • Taiwan گۆکردنی Taiwan
 • e گۆکردنی e
 • et گۆکردنی et
 • mina گۆکردنی mina
 • Zimbabwe گۆکردنی Zimbabwe
 • Senegal گۆکردنی Senegal
 • said گۆکردنی said
 • Kanada گۆکردنی Kanada
 • November گۆکردنی November
 • kook گۆکردنی kook
 • Riga گۆکردنی Riga
 • kas گۆکردنی kas
 • Maria گۆکردنی Maria
 • Vahe گۆکردنی Vahe
 • Eduard گۆکردنی Eduard
 • Mauritius گۆکردنی Mauritius
 • WC گۆکردنی WC
 • tänan گۆکردنی tänan
 • Paavo Järvi گۆکردنی Paavo Järvi
 • Kate گۆکردنی Kate
 • Aare گۆکردنی Aare
 • Helen گۆکردنی Helen
 • W گۆکردنی W
 • Guyana گۆکردنی Guyana
 • Neeme Järvi گۆکردنی Neeme Järvi
 • Oskar گۆکردنی Oskar
 • Palju õnne sünnipäevaks! گۆکردنی Palju õnne sünnipäevaks!
 • Angola گۆکردنی Angola
 • Jennifer گۆکردنی Jennifer
 • Pete گۆکردنی Pete
 • tema گۆکردنی tema
 • L گۆکردنی L
 • Anton گۆکردنی Anton
 • kui گۆکردنی kui
 • Tuvalu گۆکردنی Tuvalu
 • mari گۆکردنی mari
 • pull گۆکردنی pull
 • 1 گۆکردنی 1
 • tuba گۆکردنی tuba
 • vodka گۆکردنی vodka
 • cent گۆکردنی cent
 • Sigrid گۆکردنی Sigrid
 • muffin گۆکردنی muffin
 • sõber گۆکردنی sõber
 • Elisabeth گۆکردنی Elisabeth
 • kino گۆکردنی kino
 • Linda گۆکردنی Linda
 • see گۆکردنی see
 • ava گۆکردنی ava
 • vana گۆکردنی vana
 • Tristan گۆکردنی Tristan
 • bass گۆکردنی bass
 • kala گۆکردنی kala
 • 4 گۆکردنی 4
 • Edgar گۆکردنی Edgar