زمان: ئیسپرانتۆ [Esperanto]

گەڕانەوە بۆ ئیسپرانتۆ

 • filo گۆکردنی filo
 • aj گۆکردنی aj
 • vian گۆکردنی vian
 • mondo گۆکردنی mondo
 • iri گۆکردنی iri
 • Germanio گۆکردنی Germanio
 • 74 گۆکردنی 74
 • enigma گۆکردنی enigma
 • Ido گۆکردنی Ido
 • far گۆکردنی far
 • cimbalo گۆکردنی cimbalo
 • iel گۆکردنی iel
 • reĝino گۆکردنی reĝino
 • dudek گۆکردنی dudek
 • ŝtono گۆکردنی ŝtono
 • Zeno گۆکردنی Zeno
 • sati گۆکردنی sati
 • ligno گۆکردنی ligno
 • Tasmania گۆکردنی Tasmania
 • himno گۆکردنی himno
 • Origi گۆکردنی Origi
 • ju گۆکردنی ju
 • flughaveno گۆکردنی flughaveno
 • ringo گۆکردنی ringo
 • dio گۆکردنی dio
 • rabia گۆکردنی rabia
 • ci گۆکردنی ci
 • nei گۆکردنی nei
 • bovaĵo گۆکردنی bovaĵo
 • remi گۆکردنی remi
 • Arturo گۆکردنی Arturo
 • animo گۆکردنی animo
 • abelo گۆکردنی abelo
 • rosti گۆکردنی rosti
 • alte گۆکردنی alte
 • urso گۆکردنی urso
 • 32 گۆکردنی 32
 • alo گۆکردنی alo
 • aedo گۆکردنی aedo
 • 150 گۆکردنی 150
 • neu گۆکردنی neu
 • senti گۆکردنی senti
 • sambo گۆکردنی sambo
 • sola گۆکردنی sola
 • Tajo گۆکردنی Tajo
 • perdita گۆکردنی perdita
 • adiaŭ گۆکردنی adiaŭ
 • 190 گۆکردنی 190
 • des گۆکردنی des
 • Doktoro Zamenhof گۆکردنی Doktoro Zamenhof
 • tiu گۆکردنی tiu
 • Dozo گۆکردنی Dozo
 • mamo گۆکردنی mamo
 • dorso گۆکردنی dorso
 • ke گۆکردنی ke
 • sumo گۆکردنی sumo
 • timo گۆکردنی timo
 • franco گۆکردنی franco
 • aja گۆکردنی aja
 • lavi گۆکردنی lavi
 • Elektra گۆکردنی Elektra
 • glifosato گۆکردنی glifosato
 • pura گۆکردنی pura
 • Okan گۆکردنی Okan
 • hundo گۆکردنی hundo
 • telero گۆکردنی telero
 • Geo گۆکردنی Geo
 • astronomia گۆکردنی astronomia
 • kosa گۆکردنی kosa
 • biologie گۆکردنی biologie
 • Mimi گۆکردنی Mimi
 • studi گۆکردنی studi
 • Amiga گۆکردنی Amiga
 • disko گۆکردنی disko
 • sub گۆکردنی sub
 • meteorito گۆکردنی meteorito
 • jako گۆکردنی jako
 • balai گۆکردنی balai
 • ien گۆکردنی ien
 • luno گۆکردنی luno
 • finis گۆکردنی finis
 • Prospero گۆکردنی Prospero
 • oranĝa گۆکردنی oranĝa
 • soldato گۆکردنی soldato
 • 44 گۆکردنی 44
 • glacio گۆکردنی glacio
 • bati گۆکردنی bati
 • kion گۆکردنی kion
 • morgaŭ گۆکردنی morgaŭ
 • verse گۆکردنی verse