زمان: ئیسپرانتۆ [Esperanto]

گەڕانەوە بۆ ئیسپرانتۆ

 • Koran گۆکردنی Koran
 • junio گۆکردنی junio
 • jena گۆکردنی jena
 • DVD گۆکردنی DVD
 • 35 گۆکردنی 35
 • Haki گۆکردنی Haki
 • najbaro گۆکردنی najbaro
 • Ŝtatimpostadministrantoj گۆکردنی Ŝtatimpostadministrantoj
 • Ontario گۆکردنی Ontario
 • sudo گۆکردنی sudo
 • Vespa گۆکردنی Vespa
 • hodiaŭ گۆکردنی hodiaŭ
 • astro گۆکردنی astro
 • birdo گۆکردنی birdo
 • science گۆکردنی science
 • 2013 گۆکردنی 2013
 • jsem گۆکردنی jsem
 • antaŭ گۆکردنی antaŭ
 • genro گۆکردنی genro
 • Reno گۆکردنی Reno
 • fluo گۆکردنی fluo
 • viva گۆکردنی viva
 • Varma گۆکردنی Varma
 • Telefone گۆکردنی Telefone
 • 27 گۆکردنی 27
 • sako گۆکردنی sako
 • Usono گۆکردنی Usono
 • necesejo گۆکردنی necesejo
 • Dinamo گۆکردنی Dinamo
 • sama گۆکردنی sama
 • koni گۆکردنی koni
 • ĥoro گۆکردنی ĥoro
 • vico گۆکردنی vico
 • 2020 گۆکردنی 2020
 • jugo گۆکردنی jugo
 • kien گۆکردنی kien
 • vero گۆکردنی vero
 • Veneno گۆکردنی Veneno
 • druido گۆکردنی druido
 • ses گۆکردنی ses
 • voltmetro گۆکردنی voltmetro
 • malgranda گۆکردنی malgranda
 • certe گۆکردنی certe
 • mono گۆکردنی mono
 • peto گۆکردنی peto
 • mafia گۆکردنی mafia
 • kuri گۆکردنی kuri
 • bonobo گۆکردنی bonobo
 • sin گۆکردنی sin
 • mola گۆکردنی mola
 • diri گۆکردنی diri
 • inter گۆکردنی inter
 • gelo گۆکردنی gelo
 • 600 گۆکردنی 600
 • amba گۆکردنی amba
 • teatro گۆکردنی teatro
 • Pia گۆکردنی Pia
 • malbona گۆکردنی malbona
 • ek گۆکردنی ek
 • mare گۆکردنی mare
 • hipopotamo گۆکردنی hipopotamo
 • saliva گۆکردنی saliva
 • EMI گۆکردنی EMI
 • Genaro گۆکردنی Genaro
 • ĉiuj گۆکردنی ĉiuj
 • ano گۆکردنی ano
 • elektro گۆکردنی elektro
 • sen گۆکردنی sen
 • bonvenon گۆکردنی bonvenon
 • tian گۆکردنی tian
 • Oran گۆکردنی Oran
 • verda گۆکردنی verda
 • Lidia گۆکردنی Lidia
 • natura گۆکردنی natura
 • centriolo گۆکردنی centriolo
 • reo گۆکردنی reo
 • koro گۆکردنی koro
 • 25 گۆکردنی 25
 • araba گۆکردنی araba
 • literatura گۆکردنی literatura
 • ri گۆکردنی ri
 • verbo گۆکردنی verbo
 • Amon گۆکردنی Amon
 • 71 گۆکردنی 71
 • 120 گۆکردنی 120
 • anodo گۆکردنی anodo
 • opinion گۆکردنی opinion
 • geografia گۆکردنی geografia
 • tuta گۆکردنی tuta
 • 47 گۆکردنی 47