زمان: ئیسپرانتۆ [Esperanto]

گەڕانەوە بۆ ئیسپرانتۆ

 • l' گۆکردنی l'
 • el گۆکردنی el
 • Ukraina گۆکردنی Ukraina
 • sango گۆکردنی sango
 • UZI گۆکردنی UZI
 • teo گۆکردنی teo
 • dek گۆکردنی dek
 • fine گۆکردنی fine
 • bovino گۆکردنی bovino
 • nova گۆکردنی nova
 • OL گۆکردنی OL
 • ho گۆکردنی ho
 • 7 گۆکردنی 7
 • Plato گۆکردنی Plato
 • Tristan گۆکردنی Tristan
 • 1995 گۆکردنی 1995
 • 10000 گۆکردنی 10000
 • oni گۆکردنی oni
 • afero گۆکردنی afero
 • bordo گۆکردنی bordo
 • libero گۆکردنی libero
 • gepatroj گۆکردنی gepatroj
 • nur گۆکردنی nur
 • patro گۆکردنی patro
 • lui گۆکردنی lui
 • minus گۆکردنی minus
 • Afrika گۆکردنی Afrika
 • emu گۆکردنی emu
 • 900 گۆکردنی 900
 • Fortune گۆکردنی Fortune
 • nanometro گۆکردنی nanometro
 • Epimeteo گۆکردنی Epimeteo
 • ĝ گۆکردنی ĝ
 • melon گۆکردنی melon
 • per گۆکردنی per
 • foto گۆکردنی foto
 • 72 گۆکردنی 72
 • 110 گۆکردنی 110
 • centro گۆکردنی centro
 • 38 گۆکردنی 38
 • halo گۆکردنی halo
 • amiko گۆکردنی amiko
 • magia گۆکردنی magia
 • manĝi گۆکردنی manĝi
 • celo گۆکردنی celo
 • Proteo گۆکردنی Proteo
 • Leonardo گۆکردنی Leonardo
 • iu گۆکردنی iu
 • 1997 گۆکردنی 1997
 • pano گۆکردنی pano
 • Namibia گۆکردنی Namibia
 • falas گۆکردنی falas
 • rivero گۆکردنی rivero
 • pico گۆکردنی pico
 • malbela گۆکردنی malbela
 • dormi گۆکردنی dormi
 • Libano گۆکردنی Libano
 • merda گۆکردنی merda
 • iras گۆکردنی iras
 • aŭ گۆکردنی
 • 1992 گۆکردنی 1992
 • S گۆکردنی S
 • familia گۆکردنی familia
 • tero گۆکردنی tero
 • 2012 گۆکردنی 2012
 • hela گۆکردنی hela
 • venti گۆکردنی venti
 • Rumania گۆکردنی Rumania
 • kafo گۆکردنی kafo
 • due گۆکردنی due
 • 48 گۆکردنی 48
 • space گۆکردنی space
 • gusto گۆکردنی gusto
 • decide گۆکردنی decide
 • devi گۆکردنی devi
 • havi گۆکردنی havi
 • muro گۆکردنی muro
 • sabato گۆکردنی sabato
 • oleo گۆکردنی oleo
 • biotopo گۆکردنی biotopo
 • sana گۆکردنی sana
 • timi گۆکردنی timi
 • zefiro گۆکردنی zefiro
 • sprite گۆکردنی sprite
 • 2008 گۆکردنی 2008
 • 73 گۆکردنی 73
 • puto گۆکردنی puto
 • Koran گۆکردنی Koran
 • 42 گۆکردنی 42
 • jaro گۆکردنی jaro