زمان: ئیسپرانتۆ [Esperanto]

گەڕانەوە بۆ ئیسپرانتۆ

 • Lamborghini گۆکردنی Lamborghini
 • ŭ گۆکردنی ŭ
 • 1994 گۆکردنی 1994
 • dormas گۆکردنی dormas
 • nia گۆکردنی nia
 • Uganda گۆکردنی Uganda
 • aero گۆکردنی aero
 • ĉ گۆکردنی ĉ
 • Klara گۆکردنی Klara
 • cervo گۆکردنی cervo
 • periodo گۆکردنی periodo
 • vere گۆکردنی vere
 • 2001 گۆکردنی 2001
 • Suno گۆکردنی Suno
 • Caro گۆکردنی Caro
 • hejmo گۆکردنی hejmo
 • universo گۆکردنی universo
 • manoj گۆکردنی manoj
 • Vito گۆکردنی Vito
 • Beata گۆکردنی Beata
 • 2007 گۆکردنی 2007
 • 18 گۆکردنی 18
 • religion گۆکردنی religion
 • vidi گۆکردنی vidi
 • stereotipo گۆکردنی stereotipo
 • palace گۆکردنی palace
 • 16 گۆکردنی 16
 • intervalo گۆکردنی intervalo
 • najtingalo گۆکردنی najtingalo
 • 17 گۆکردنی 17
 • 1°C گۆکردنی 1°C
 • Sara گۆکردنی Sara
 • Douro گۆکردنی Douro
 • nul گۆکردنی nul
 • Avon گۆکردنی Avon
 • ajna گۆکردنی ajna
 • 43 گۆکردنی 43
 • lago گۆکردنی lago
 • riĉeco گۆکردنی riĉeco
 • harakiri گۆکردنی harakiri
 • facile گۆکردنی facile
 • juna گۆکردنی juna
 • mensogi گۆکردنی mensogi
 • balia گۆکردنی balia
 • filantropo گۆکردنی filantropo
 • respondo گۆکردنی respondo
 • si گۆکردنی si
 • novembro گۆکردنی novembro
 • 400 گۆکردنی 400
 • kvar گۆکردنی kvar
 • Rado گۆکردنی Rado
 • laca گۆکردنی laca
 • Lea گۆکردنی Lea
 • rato گۆکردنی rato
 • private گۆکردنی private
 • ĥ گۆکردنی ĥ
 • Montenegro گۆکردنی Montenegro
 • alta گۆکردنی alta
 • 21 گۆکردنی 21
 • lian گۆکردنی lian
 • kapo گۆکردنی kapo
 • mem گۆکردنی mem
 • Bona گۆکردنی Bona
 • dia گۆکردنی dia
 • rapide گۆکردنی rapide
 • blinda گۆکردنی blinda
 • Idaho گۆکردنی Idaho
 • valida گۆکردنی valida
 • tie گۆکردنی tie
 • 700 گۆکردنی 700
 • 2006 گۆکردنی 2006
 • mila گۆکردنی mila
 • avokado گۆکردنی avokado
 • post گۆکردنی post
 • cara گۆکردنی cara
 • Migros گۆکردنی Migros
 • Duolingo گۆکردنی Duolingo
 • bovino گۆکردنی bovino
 • vino گۆکردنی vino
 • sango گۆکردنی sango
 • fine گۆکردنی fine
 • dek گۆکردنی dek
 • 1996 گۆکردنی 1996
 • UZI گۆکردنی UZI
 • l' گۆکردنی l'
 • Linda گۆکردنی Linda
 • trista گۆکردنی trista
 • 10000 گۆکردنی 10000
 • afero گۆکردنی afero
 • incesto گۆکردنی incesto