زمان: ئینگلیزی [English]

گەڕانەوە بۆ ئینگلیزی

 • David گۆکردنی David
 • hot گۆکردنی hot
 • ear گۆکردنی ear
 • warm گۆکردنی warm
 • accident گۆکردنی accident
 • matter گۆکردنی matter
 • PayPal گۆکردنی PayPal
 • Daniel گۆکردنی Daniel
 • May گۆکردنی May
 • button گۆکردنی button
 • available گۆکردنی available
 • Japan گۆکردنی Japan
 • bat گۆکردنی bat
 • bit گۆکردنی bit
 • school گۆکردنی school
 • J گۆکردنی J
 • country گۆکردنی country
 • November گۆکردنی November
 • exit گۆکردنی exit
 • y گۆکردنی y
 • desert گۆکردنی desert
 • Jaguar گۆکردنی Jaguar
 • Calvin Klein گۆکردنی Calvin Klein
 • weather گۆکردنی weather
 • order گۆکردنی order
 • together گۆکردنی together
 • menu گۆکردنی menu
 • an گۆکردنی an
 • pen گۆکردنی pen
 • cucumber گۆکردنی cucumber
 • piano گۆکردنی piano
 • robot گۆکردنی robot
 • boat گۆکردنی boat
 • film گۆکردنی film
 • hour گۆکردنی hour
 • Laura گۆکردنی Laura
 • chance گۆکردنی chance
 • Yosemite گۆکردنی Yosemite
 • Forvo گۆکردنی Forvo
 • hat گۆکردنی hat
 • H گۆکردنی H
 • vintage گۆکردنی vintage
 • audio گۆکردنی audio
 • further گۆکردنی further
 • science گۆکردنی science
 • head گۆکردنی head
 • when گۆکردنی when
 • Halloween گۆکردنی Halloween
 • Paul گۆکردنی Paul
 • more گۆکردنی more
 • glass گۆکردنی glass
 • listen گۆکردنی listen
 • lawyer گۆکردنی lawyer
 • Starbucks گۆکردنی Starbucks
 • Anna گۆکردنی Anna
 • California گۆکردنی California
 • neither گۆکردنی neither
 • cruel گۆکردنی cruel
 • blue گۆکردنی blue
 • accept گۆکردنی accept
 • Portugal گۆکردنی Portugal
 • square گۆکردنی square
 • dude گۆکردنی dude
 • cold گۆکردنی cold
 • white گۆکردنی white
 • Hermione گۆکردنی Hermione
 • croissant گۆکردنی croissant
 • always گۆکردنی always
 • Thomas گۆکردنی Thomas
 • Worcestershire گۆکردنی Worcestershire
 • usually گۆکردنی usually
 • honor گۆکردنی honor
 • men گۆکردنی men
 • Asia گۆکردنی Asia
 • Siobhan گۆکردنی Siobhan
 • naughty گۆکردنی naughty
 • tree گۆکردنی tree
 • December گۆکردنی December
 • anxiety گۆکردنی anxiety
 • ask گۆکردنی ask
 • how گۆکردنی how
 • Ottawa گۆکردنی Ottawa
 • scissors گۆکردنی scissors
 • write گۆکردنی write
 • pilot گۆکردنی pilot
 • England گۆکردنی England
 • dirty گۆکردنی dirty
 • theater گۆکردنی theater
 • The Beatles گۆکردنی The Beatles
 • G گۆکردنی G