زمان: کاتالانی [Català]

گەڕانەوە بۆ کاتالانی

 • vi گۆکردنی vi
 • Zeus گۆکردنی Zeus
 • general گۆکردنی general
 • vehicle گۆکردنی vehicle
 • flor گۆکردنی flor
 • pare گۆکردنی pare
 • tsunami گۆکردنی tsunami
 • y گۆکردنی y
 • Iris گۆکردنی Iris
 • tous گۆکردنی tous
 • fuet گۆکردنی fuet
 • major گۆکردنی major
 • Rafael گۆکردنی Rafael
 • Aina گۆکردنی Aina
 • roig گۆکردنی roig
 • Lena گۆکردنی Lena
 • Jaguar گۆکردنی Jaguar
 • salut گۆکردنی salut
 • Alba گۆکردنی Alba
 • kiwi گۆکردنی kiwi
 • jade گۆکردنی jade
 • puig گۆکردنی puig
 • cor گۆکردنی cor
 • ou گۆکردنی ou
 • Ell گۆکردنی Ell
 • Pollença گۆکردنی Pollença
 • ser گۆکردنی ser
 • hospital گۆکردنی hospital
 • Oriol گۆکردنی Oriol
 • Valentina گۆکردنی Valentina
 • Fila گۆکردنی Fila
 • mojito گۆکردنی mojito
 • fe گۆکردنی fe
 • Avatar گۆکردنی Avatar
 • any گۆکردنی any
 • Lina گۆکردنی Lina
 • Francesc گۆکردنی Francesc
 • meu گۆکردنی meu
 • Godiva گۆکردنی Godiva
 • tu گۆکردنی tu
 • passeig de Gràcia گۆکردنی passeig de Gràcia
 • Z گۆکردنی Z
 • pou گۆکردنی pou
 • escola گۆکردنی escola
 • cala Ratjada گۆکردنی cala Ratjada
 • aeroport گۆکردنی aeroport
 • Júlia گۆکردنی Júlia
 • Ximena گۆکردنی Ximena
 • dia گۆکردنی dia
 • examen گۆکردنی examen
 • juli گۆکردنی juli
 • dona گۆکردنی dona
 • Nina گۆکردنی Nina
 • bastard گۆکردنی bastard
 • fang گۆکردنی fang
 • Vanessa گۆکردنی Vanessa
 • Rosselló گۆکردنی Rosselló
 • Miquel گۆکردنی Miquel
 • tres گۆکردنی tres
 • bidet گۆکردنی bidet
 • pa گۆکردنی pa
 • Salvador Dalí گۆکردنی Salvador Dalí
 • got گۆکردنی got
 • zero گۆکردنی zero
 • diagonal گۆکردنی diagonal
 • trompe-l'oeil گۆکردنی trompe-l'oeil
 • Madeira گۆکردنی Madeira
 • porta گۆکردنی porta
 • fruit گۆکردنی fruit
 • Montblanc گۆکردنی Montblanc
 • Eunice گۆکردنی Eunice
 • 27 گۆکردنی 27
 • van گۆکردنی van
 • sui generis گۆکردنی sui generis
 • merci گۆکردنی merci
 • 100 گۆکردنی 100
 • cosa گۆکردنی cosa
 • Bosch گۆکردنی Bosch
 • H گۆکردنی H
 • metro گۆکردنی metro
 • zoo گۆکردنی zoo
 • Darius گۆکردنی Darius
 • Oliver گۆکردنی Oliver
 • cinema گۆکردنی cinema
 • Antoni Tàpies گۆکردنی Antoni Tàpies
 • rei گۆکردنی rei
 • Josep Pedro Subirats گۆکردنی Josep Pedro Subirats
 • vodka گۆکردنی vodka
 • March گۆکردنی March
 • mar گۆکردنی mar