زمان: ئازەرباینجانی [Azərbaycan dili / آذربايجان ديلی]

گەڕانەوە بۆ ئازەرباینجانی

 • 1 گۆکردنی 1
 • 13 گۆکردنی 13
 • 2 گۆکردنی 2
 • 5 گۆکردنی 5
 • 100 گۆکردنی 100
 • can گۆکردنی can
 • 4 گۆکردنی 4
 • BMW گۆکردنی BMW
 • London گۆکردنی London
 • 8 گۆکردنی 8
 • İstanbul گۆکردنی İstanbul
 • 7 گۆکردنی 7
 • Argentina گۆکردنی Argentina
 • salam گۆکردنی salam
 • 6 گۆکردنی 6
 • pizza گۆکردنی pizza
 • Niger گۆکردنی Niger
 • 3 گۆکردنی 3
 • Qatar گۆکردنی Qatar
 • Paris گۆکردنی Paris
 • 9 گۆکردنی 9
 • 20 گۆکردنی 20
 • radio گۆکردنی radio
 • Texas گۆکردنی Texas
 • 11 گۆکردنی 11
 • hotel گۆکردنی hotel
 • Madrid گۆکردنی Madrid
 • ALLAH گۆکردنی ALLAH
 • 12 گۆکردنی 12
 • 80 گۆکردنی 80
 • puma گۆکردنی puma
 • 15 گۆکردنی 15
 • 70 گۆکردنی 70
 • göt گۆکردنی göt
 • pasta گۆکردنی pasta
 • Sara گۆکردنی Sara
 • Islam گۆکردنی Islam
 • Florida گۆکردنی Florida
 • Baku گۆکردنی Baku
 • Nevada گۆکردنی Nevada
 • 21 گۆکردنی 21
 • 50 گۆکردنی 50
 • ana گۆکردنی ana
 • uğur گۆکردنی uğur
 • 30 گۆکردنی 30
 • 10 گۆکردنی 10
 • 19 گۆکردنی 19
 • Apple گۆکردنی Apple
 • Toronto گۆکردنی Toronto
 • and گۆکردنی and
 • Azərbaycan گۆکردنی Azərbaycan
 • desert گۆکردنی desert
 • Emil گۆکردنی Emil
 • Halal گۆکردنی Halal
 • fanta گۆکردنی fanta
 • Dublin گۆکردنی Dublin
 • kino گۆکردنی kino
 • Berlin گۆکردنی Berlin
 • 17 گۆکردنی 17
 • 14 گۆکردنی 14
 • vegan گۆکردنی vegan
 • Moskva گۆکردنی Moskva
 • Montreal گۆکردنی Montreal
 • bakı گۆکردنی bakı
 • 40 گۆکردنی 40
 • motor گۆکردنی motor
 • O گۆکردنی O
 • karate گۆکردنی karate
 • test گۆکردنی test
 • tetanus گۆکردنی tetanus
 • Izmir گۆکردنی Izmir
 • at گۆکردنی at
 • 33 گۆکردنی 33
 • 99 گۆکردنی 99
 • Rafael گۆکردنی Rafael
 • 23 گۆکردنی 23
 • angel گۆکردنی angel
 • nadir گۆکردنی nadir
 • Minsk گۆکردنی Minsk
 • Adam گۆکردنی Adam
 • koala گۆکردنی koala
 • 101 گۆکردنی 101
 • Milan گۆکردنی Milan
 • Kosovo گۆکردنی Kosovo
 • Necəsən? گۆکردنی Necəsən?
 • ananas گۆکردنی ananas
 • Papa گۆکردنی Papa
 • May گۆکردنی May
 • da گۆکردنی da
 • pilot گۆکردنی pilot